Dofinansowanie na biuro rachunkowe 2022

Prowadzenie własnego biznesu wymaga dbałości o rozliczenia finansowe i wypełniania zobowiązań podatkowych. Zawiłość przepisów podatkowych w Polsce sprawia, że biuro rachunkowe jest wręcz niezbędną usługa outsourcingową przedsiębiorców. Z tego też powodu wielu absolwentów szkół wyższych wciąż zastanawia się, jak założyć biuro rachunkowe. Kolejnym impulsem do powstania firm księgowych jest deregulacja zawodu. Od 2014 biura rachunkowe mogą działać bez certyfikacji. Brak regulacji to spore ułatwienia wejścia do branży, jednak wyposażenie firmy w drogie oprogramowanie, czy wyposażenie wpływa, że wciąż niewielu może pozwolić sobie na taką inwestycję. Są na to pewne sposoby. Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na biuro rachunkowe 2022.

Jak otworzyć biuro rachunkowe?

Od 2014 r. zawód księgowego nie wymaga certyfikacji. Czy zatem każdy może otworzyć biuro rachunkowe? Obecnie nie są wymagane żadne umiejętności, wiedza ani konkretne wykształcenie. Istnieje jednak kilka warunków, które wskazują, kto może legalnie założyć firmę rachunkową:

 • przede wszystkim prowadzący biuro rachunkowe musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • dodatkowo biuro rachunkowe można otworzyć wyłącznie, gdy firma posiada wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • co więcej nie możesz być osobą skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Mimo braku wymaganych certyfikacji należy wykazywać się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Nie jest łatwo prowadzić biuro rachunkowe, które potrafi zaproponować odpowiednie i dopasowane rozwiązania do tak różnych potrzeb i sytuacji klientów.

Po pierwsze, trzeba dobrze znać obowiązujące przepisy podatkowe, różne formy regulacji biznesowych oraz rozumieć obowiązujące przepisy w zakresie usług księgowych.

Niezbędne są też szkolenia i kwalifikacje zawodowe – niestety polskie prawo zmienia się często, czasem tak bardzo, że jest to niemal rewolucja (nowy ład).

Dlatego biuro rachunkowe, które chce być kompetentne i działać w sposób nieszkodzący klientom, musi zapewnić pracownikom odpowiednią wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkoleń zawodowych.

jak założyć biuro rachunkowe: na czym będziesz zarabiał?

Jeśli zastanawiasz się, jak założyć własne biuro rachunkowe, warto poznać potencjalne obszary odpowiedzialności. Należy również pamiętać, że biuro rachunkowe ma bardzo szeroki zakres czynności. Być może na początek powinieneś wybrać pewną specjalizację, np. prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu.

Zakres usług biura rachunkowego to m.in.:

 • przede wszystkim rozliczenia kadrowo-płacowe,
 • dodatkowo ewidencja środków trwałych,
 • także prowadzenie ksiąg wraz z przygotowywaniem sprawozdań finansowych.

biuro rachunkowe: niezbędne wyposażanie

Rozpoczęcie działalności w zakresie usług księgowych wymaga starannego planowania finansowego. Oprócz wiedzy i umiejętności, aby rozpocząć, potrzebny jest znaczny kapitał. Zakup oprogramowania do księgowania, komputerów lub sprzętu biurowego i mebli to dla biznesu kapitałochłonne projekty. Ale skąd wziąć pieniądze na założenie działalności gospodarczej?

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Na biuro rachunkowe 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na biuro rachunkowe 2022: kwota dotacji

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy 2022 mieści się w pewnym przedziale wartości. Kwota finansowanie start-upów opiera się na średnich zarobkach w sektorze przedsiębiorstw. To o ile będziesz ubiegać się o dotacje można znaleźć w ogólnych informacjach na stronie Urzędu Pracy. Kwota waha się od 4 do 6 krotności średnich zarobków w sektorze przedsiębiorstw. Niestety nie ma jednolitej wartości pomocy de minimis w całym kraju. Powiatowe Urzędy Pracy wykazują się w tym zakresie dużą autonomią. Dofinansowanie na biuro rachunkowe może obecnie wynieść prawie 36 000 zł (I kwartał 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na biuro rachunkowe 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy z reguły nie określa minimalnego okresu pozostawania bez pracy. Nie jest to jednak reguła, gdyż taki wymóg może wystąpić w niektórych instytucjach.

DOTACJE PFRON na biuro rachunkowe

Dofinansowanie z PFRON obejmuje wyższy próg pieniężny niż w przypadku wcześniej wskazanej pomocy de minimis- dotacja dla firm PUP. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Jaką kwotę możesz otrzymać na biuro rachunkowe? Z reguły PUP oferują dotacje w wysokości od 25 000 do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE na biuro rachunkowe 2022

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na biuro rachunkowe z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na biuro rachunkowe składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA BIURO RACHUNKOWE 2022?

Co możesz kupić z dotacji UE na założenie firmy? Zakres przedmiotowy dotacji jednorazowej w  programie unijnym jest zbliżony do kosztów urzędów pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Comiesięczną dotację firmy można przeznaczyć na:

 • po pierwsze, odzież ochronna,
 • dodatkowo towar handlowy,
 • co ważniejsze, składki na ubezpieczenie społeczne,
 • nawet koszt paliwa, czy przejazdów..

i wiele innych wydatków. Środki te służą do pokrywania bieżących kosztów firmy.

LGD Dotacje 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W przeciwieństwie do wcześniej omówionych programów (dofinansowanie z urzędu pracy, a także dotacje unijne) pomoc otrzymać mogą także osoby nie należące do grona bezrobotnych. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Jednak zarejestrowani bezrobotni często mogą otrzymać dodatkowe punkty podczas procesu oceny.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na biuro rachunkowe?

Dofinansowanie do biura rachunkowego z LGD to świetny punkt wyjścia. Wysokość dotacji waha się od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Możesz przeznaczyć dofinansowanie na środki trwałe, czy prace remontowo-budowlane. Oferowana kwota dofinansowania na start pozwala rozpocząć usługi księgowe na wysokim poziomie.

Dotacja LGD na biuro rachunkowe: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w gminie wiejskiej lub mniejszej gminie miejskiej, możesz uzyskać dofinansowanie na ten cel od lokalnej grupy działania. Wymóg to miejscowość do 20 tys. mieszkańców.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ: najwyższa dotacja na biuro rachunkowe

ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się w 2022.  Masz czas wyłącznie do 31 maja 2022. Prawdopodobnie jest to ostatni taki nabór z  funduszy UE. Dokładny opis tego programu w ramach poddziałania Pozarolnicza działalność gospodarczą znajdziesz w poprzednich materiałach.

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU PREMIA ARIMR na biuro rachunkowe?

Po premie na pozarolniczą działalność na biuro rachunkowe mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Premia na działalność pozarolniczą na biuro rachunkowe ma na celu zachęcenie ludzi do angażowania się w działalność poza gospodarstwem. Aby kwalifikować się do premii pozarolniczych, nie musisz wpisywać się do CEIDG w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na biuro rachunkowe na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Niestety przepisy regulujące to dofinansowanie są bardzo zawiłe. Wysokość wsparcia premiowego na działalność pozarolniczą jest uzależniona od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150 000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200 000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250 000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

Dotacja na biuro rachunkowe 2022 z ARiMR to najwyższe dofinansowanie jaką można otrzymać na start firmy.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na biuro rachunkowe, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com