Dotacje na studio tatuażu 2023

Podejście społeczeństwa do tatuaży zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Kiedyś budził skojarzenia z przestępcami, dziś stanowi raczej symbol wyrażenia siebie. Coraz więcej osób ma lub planuje mieć własny tatuaż. Wzrost zainteresowania tatuażami budzi naturalny wzrost liczby tatuatorów. Jeżeli Ty także myślisz o własnym studio tatuażu ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać Dotacje na studio tatuażu 2023.

Jak otworzyć studio tatuażu?

Jeżeli chcesz otworzyć studio tatuażu to teoretycznie nie musisz wcześniej mieć żadnego przygotowania. Teoretycznie, bo praktyka pokazuje, że coraz więcej klientów sprawdza kwalifikacje artystów zanim zdecyduje się na współprace.

Większość profesjonalnych tatuażystów zaczyna od szkoleń specjalistycznych, a także szkolenia warsztatu na skórach (zwierzęcych/sztucznych).

Nie ma więc z góry narzuconych prawnych wytycznych co do dostępu do zawodu. Kluczowymi umiejętnościami cechami są zdolności manualne i zmysł artystyczny. Świetnie w tym zawodzie odnajdują się absolwenci ASP.

Studio tatuażu: wymagania techniczne

Pod kątem obostrzeń dotyczących wymogów technicznych studio tatuażu znajduje się w tej samej kategorii co m.in. zakłady kosmetyczne, salony fryzjerskie, czy odnowy biologicznej. Z obowiązkowych elementów technicznych znajdziemy:

 • przede wszystkim poczekalnie,
 • także recepcje,
 • co więcej, sale do wykonywania tatuaży,
 • dodatkowo zaplecze sanitarne wraz z miejsce do przechowywania i sterylizowania osprzętu.

Szczegółowe wytyczne znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych.

Wyposażenie studia tatuażu

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania tatuaży należy dokładnie zaplanować pod katem finansowym. Oprócz wiedzy i umiejętności niezbędne są dosyć duże nakłady na start. Oprócz standardowego wyposażenia takiego jak stół/fotel, warto rozeznać rynek pod katem dostawców ruszy, igieł, środków do dezynfekcji. Dlaczego? Rozbieżności między cenami potrafią być bardzo duże, a dostawy często oferują dodatkowe rabaty przy większych zakupach.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA Studio tatuażu 2023

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na Studio tatuażu 2023: kwota dotacji

Dotacja na start 2023 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własny Studio tatuażu może być sfinansowany obecnie do wysokość ok 40 000 zł (początek 2023 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na Studio tatuażu 2023: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2023 z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJE PFRON na Studio tatuażu

Dofinansowanie dla fotografa PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na Studio tatuażu dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE Studio tatuażu 2023

Fundusze UE na firmę podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na Studio tatuażu z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na Studio tatuażu składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii na Studio tatuażu 2023: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23 050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA STUDIO TATUAŻU 2023?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2023: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na Studio tatuażu oscylują w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na Studio tatuażu?

Dofinansowanie na Studio tatuażu z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz otworzyć swój studio tatuażu.

Dotacja LGD na Studio tatuażu: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2023?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ: najwyższa dotacja na Studio tatuażu

Niestety, pomimo nadziei ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej nie odbędzie się w 2023.  Ostatni nabór zakończył się w maju 2022. Masz odpowiednio dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się pod kolejną edycje funduszy UE. Ten wpis pomoże rozeznać się w tematyce dotacji UE osobom, które nie zdecydowały się na udział w poprzednich naborach na pozarolniczą działalność gospodarczą.

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU PREMIA ARIMR na Studio tatuażu?

Pomimo braku naboru w 2023, przedstawię dotychczasowe zasady.

Po premie na pozarolniczą działalność na Studio tatuażu mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Premia na działalność pozarolniczą na Studio tatuażu ma na celu zachęcenie osób do pracy na działalności pozarolniczej.

Aby kwalifikować się do premii z działalności pozarolniczej, nie możesz być wpisany do CEIDG 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Wykluczeni z programu premia na pozarolniczą działalność gospodarczą są beneficjenci:

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2023: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na Studio tatuażu na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150 000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200 000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250 000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

Dotacja na Studio tatuażu 2023 z ARiMR to najwyższe dofinansowanie jaką można otrzymać na start firmy.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na Studio tatuażu, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com