Dofinansowanie dla kierownika budowy

W miarę jak projekty budowlane stają się coraz bardziej złożone, zarządzanie nimi staje się trudniejsze. Kierownik budowy jest ekspertem, który może zapewnić skoordynowanie różnych etapów projektu, zarządzać zasobami i dbać o terminowe ukończenie prac. Przekłada się na rosnącą popularność tego zawodu. Kierownik budowy odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy. Dbający o przestrzeganie przepisów i standardów bezpieczeństwa może zapobiec wypadkom i problemom związanym z ryzykiem zawodowym. Dziś opowiem jakie dofinansowanie dla kierownika budowy jest dostępne.

Kierownik budowy

Kierownik budowy to kluczowa postać w procesie budowy, odpowiedzialna za szeroki zakres zadań i działalności. Jego rola obejmuje:

 • Planowanie i koordynacja prac: kierownik budowy przygotowuje plany budowy, określa etapy i harmonogram prac, a także koordynuje różne działania na placu budowy. Zapewnia, że prace są wykonywane zgodnie z planem i harmonogramem.
 • Nadzór nad pracownikami: kierownik budowy zarządza zespołem pracowników budowlanych, w tym robotnikami, rzemieślnikami i innymi specjalistami. Monitoruje ich pracę, dba o bezpieczeństwo i jakość wykonywanych zadań.
 • Zarządzanie budżetem: odpowiada za kontrolę kosztów projektu budowlanego. Monitoruje wydatki, przygotowuje budżet, a także podejmuje działania w celu minimalizacji niepotrzebnych kosztów.
 • Zgodność z przepisami: zapewnia, że wszystkie prace budowlane są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i wymaganiami prawnymi. Składają się na to zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i jakości wykonania.
 • Rozwiązywanie problemów: kierownik budowy jest odpowiedzialny za identyfikację i rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się w trakcie budowy. Musi podejmować szybkie decyzje, aby uniknąć opóźnień i kosztów.

Jak zostać kierownikiem budowy

Aby zdobyć kwalifikacje kierownika budowy, niezbędne jest wyższe wykształcenie techniczne na kierunku budownictwo lub architektura. Przyszli absolwenci muszą również odbyć praktykę zawodową w wybranej specjalizacji oraz zdać pozytywnie egzamin na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Następnie, aby kontynuować karierę w tej dziedzinie, konieczne jest wpisanie się do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Osoba posiadająca wymienione uprawnienia jest w stanie pełnić samodzielne funkcje techniczne na placu budowy. Kierownik budowy odgrywa kluczową rolę, ponieważ nadzoruje cały proces budowy. W związku z tym musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w wybranej specjalizacji, takiej jak konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna (np. mostowa, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, wyburzeniowa) lub instalacyjna w zakresie sieci i instalacji (np. telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych).

Kierownik budowy jest także zobowiązany do bycia członkiem odpowiedniej okręgowej izby inżynierów budownictwa. To stanowi ważny element w procesie uzyskania i utrzymania uprawnień budowlanych. Dzięki tym środkom zapewniana jest profesjonalna i odpowiedzialna obsługa na budowie, gwarantująca bezpieczeństwo oraz jakość realizowanego projektu.

Wyposażenie dla kierownika budowy

Wyposażenie dla kierownika budowy stanowi kluczowy zestaw narzędzi i dokumentów, które są niezbędne do skutecznego nadzoru nad procesem budowlanym. Oto lista niektórych elementów wyposażenia:

 • Laptop lub tablet: Kierownik budowy musi być mobilny i mieć dostęp do dokumentów projektowych, harmonogramów, oraz korespondencji e-mailowej. Przenośny komputer ułatwia także sporządzanie raportów i prowadzenie ewidencji.
 • Telefon komórkowy: Niezawodny telefon komórkowy z dostępem do Internetu i aplikacjami komunikacyjnymi umożliwia stały kontakt z członkami zespołu budowlanego, klientem oraz dostawcami.
 • Rysunki i plany budowy: Kierownik budowy musi mieć dostęp do aktualnych rysunków i planów budowy, aby zapewnić zgodność prac z projektem.
 • Narzędzia pomiarowe: Podstawowe narzędzia pomiarowe, takie jak miarka, poziomica, teodolit lub niwelator, są niezbędne do dokładnych pomiarów i sprawdzania jakości wykonywanych prac.
 • Kserokopie i dokumenty projektowe: Zawsze trzeba mieć kopie dokumentów projektowych, umów, pozwolenia na budowę i innych ważnych dokumentów, aby móc je skonsultować w razie potrzeby.
 • Aparat fotograficzny: Dokumentacja fotograficzna jest ważna do monitorowania postępu prac, identyfikowania ewentualnych problemów i utrwalania stanu budowy.
 • Kostium i obuwie ochronne: Bezpieczeństwo na budowie jest priorytetem. Kierownik budowy musi mieć odpowiedni strój i obuwie ochronne.
 • Plan działania i harmonogram: Kierownik budowy powinien mieć spisane cele, plan działania i harmonogram prac. To pomaga w zarządzaniu czasem i zasobami.

Dodatkowe wyposażenie dla kierownika budowy

 • Aplikacje i oprogramowanie: Istnieje wiele aplikacji i oprogramowania dostępnych dla kierowników budowy, które ułatwiają zarządzanie projektami, komunikację z zespołem i klientem, oraz monitorowanie kosztów.
 • Książka budowy: Dziennik budowy jest miejscem, gdzie notowane są codzienne obserwacje, postęp prac, incydenty i spotkania z pracownikami. To ważny dokument dla celów raportowania i kontroli jakości.
 • Wskaźniki pomiarowe: Kierownik budowy może potrzebować różnych wskaźników pomiarowych, takich jak miernik wilgotności, termometr czy detektor gazów, w zależności od rodzaju budowy.
 • Oznakowanie i tablice informacyjne: Kierownik budowy może używać oznakowania, tablic informacyjnych i plakatów bezpieczeństwa, aby zapewnić zrozumienie i przestrzeganie regulacji na placu budowy.
 • Kalkulator: Niezbędny do wykonywania różnych obliczeń związanych z ilościami materiałów, kosztami i czasem.
 • Pierwsza pomoc: Kierownik budowy powinien mieć dostęp do apteczki pierwszej pomocy i wiedzieć, jak jej używać w przypadku wypadków.
 • Zestaw biurowy: Warto również posiadać niezbędne artykuły biurowe, takie jak długopisy, notatniki, pliki i segregatory do przechowywania dokumentów.

Wyposażenie kierownika budowy musi być dostosowane do konkretnej budowy i jej wymagań, ale te elementy stanowią podstawę dla większości projektów budowlanych. Dzięki nim kierownik budowy może efektywnie wykonywać swoje prace.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2023

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie PUP dla kierownika budowy: jaka jest maksymalna kwota

Dofinansowanie PUP dla kierownika budowy w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek stycznia 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla kierownika budowy z Urzędu Pracy

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji na założenie firmy z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

Dofinansowanie dla kierownika budowy 2024: czego nie sfinansuje Urząd Pracy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

Ile razy można składać wniosek o dotację dla kierownika budowy z Urzędu Pracy

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację dla kierownika budowy z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

Dofinansowanie dla kierownika budowy na otwarcie firmy PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024? Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych z PFRON: podobieństwa

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania dla kierownika budowy z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla kierownika budowy z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie dla kierownika budowy z PFRON: maksymalna kwota pomocy

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

Dotacje unijne dla kierownika budowy na rozpoczęcie działalności 2024

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

Ile wynosi dofinansowanie dla kierownika budowy na otwarcie firmy z unii

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

Jak otrzymać dofinansowanie dla kierownika budowy z UE 2024

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne dla kierownika budowy na otwarcie firmy 2024 odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

Dla kogo dotacje unijne dla kierownika budowy na start firmy

Dofinansowanie na otwarcie firmy 2024 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

Dotacje LGD, czyli rozwój obszarów wiejskich 2024

Kolejne dofinansowanie dla kierownika budowy, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

Dofinansowanie dla kierownika budowy dla pracujących 2024

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

Dotacja LGD ile otrzymam pieniędzy

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Dokładną kwotę, na jaką będziesz mógł się ubiegać, znajdziesz w ogłoszeniu dotyczącym danego programu wsparcia LGD.

Dofinansowanie dla kierownika budowy z LGD: Co mogę kupić

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

Kiedy otrzymasz dofinansowanie dla kierownika budowy z LGD

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

Wsparcie w starcie: czyli preferencyjna pożyczka dla kierownika budowy

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

Wsparcie w starcie: ponad 140 000 dla kierownika budowy

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie dla kierownika budowy 👉 zdaj się na profesjonalistów

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com