Dotacje na firmę dla kobiet na macierzyńskim

Często kobiety po narodzeniu dziecka planują we własnym zakresie stworzyć sobie odpowiednie miejsce pracy, które pozwoli im łączyć obowiązki macierzyńskie z rozwojem zawodowym i zarobkowym. Niewątpliwą pomocą w takiej sytuacji byłoby dofinansowanie na założenie działalności. Jednak w jakim przypadku po narodzinach swoich pociech matki mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, czy w ogólne jest to możliwe? To częste pytanie, które pada podczas rozmów z naszymi klientkami. Omówimy tę kwestię w dzisiejszym wpisie i odpowiemy na pytanie „czy dotacje na firmę dla kobiet na macierzyńskim są w ogólne możliwe do zdobycia?”

Dotacje na firmę dla matek: urlop macierzyński i rodzicielski

52 tygodnie po urodzeniu dziecka można wykorzystać płatny urlop. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu macierzyńskiego, który przysługuje matce oraz ojcu, w takim zakresie, w jakim nie wykorzystała go matka.

Wymiar urlopu macierzyńskiego, niezależnie od tego, kto z niego korzysta, zależy od liczby narodzonych dzieci przy jednym porodzie i wynosi:

 • po pierwsze, 20 tygodni – urodzenie jednego dziecka,
 • lub 31 tygodni – urodzenie dwojga dzieci,
 • albo 33 tygodnie – urodzenie trojga dzieci,
 • co więcej 35 tygodni – urodzenia czworga dzieci,
 • kończąc na 37 tygodniach – urodzenie pięciorga i więcej dzieci.

Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Powinien zostać wykorzystany do zakończenia roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko skończy 6 lat. Wymiar urlopu przysługuje łącznie obojgu uprawnionym i zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

(Źródło: biznes.gov.pl)

Urlop macierzyński i rodzicielski: bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy

Co do zasady urlop macierzyński uprawnia do pobierania specjalnego zasiłku. Jest to świadczenie macierzyńskie. Dostępne jest dla matek, które pracowały przez określony okres na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli matka zarejestruje się w Urzędzie Pracy i będzie przysługiwał jej zasiłek dla bezrobotnych, może także złożyć wniosek o przedłużenie tego świadczenia jako rekompensata za brak prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Od czego zależy przyznanie wydłużonego zasiłki? Od tego, czy kobieta urodziła dziecko w trakcie pobierania świadczenia dla bezrobotnych albo do miesiąca od dnia zaprzestania jego poboru. W tym przypadku wypłata zostanie przedłużona o okres, w którym przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Jeśli dziecko przyjdzie na świat po ww. okresie matce nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Bezrobotna otrzyma ochronę przed skreśleniem z listy osób bezrobotnych, a tym samym ubezpieczeniem przez kolejny rok.

Dofinansowanie na firmę dla matki: urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy wynosi łącznie do 36 miesięcy i w większości przypadków jest bezpłatny. Urlop ten należy się pracownikowi z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy, do którego zalicza się także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Możesz z niego korzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Urlop może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie i podzielony na maksymalnie 5 części, które ustala się na podstawie liczby wniosków o udzielenie urlopu. Każdy z rodziców ma wyłączne prawo do wykorzystania jednego miesiąca. Nie można przenieść tego prawa na drugiego rodzica.

Dotacja na firmę dla matki: status na rynku pracy

W przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim nie posiadasz statusu ani osoby bezrobotnej, ani biernej zawodowo. Czy to oznacza, że dotacje na założenie firmy dla tych osób są poza ich zasięgiem? Nie, ale rozwinę ten temat w kolejnej części.

Kobiety przebywające na urlopie wychowawczym są w innej sytuacji. Z definicji są zakwalifikowane do kategorii osób biernych zawodowo. A to oznacza, że także przysługują im dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022.

Dofinansowania PUP: niedostępne

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla osób bezrobotnych w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Niestety, zarówno osoby na macierzyńskim/rodzicielskim jak i wychowawczym nie posiadają statusu osoby bezrobotnej. Z tego też powodu nie będzie im przysługiwać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności urząd pracy.

Dofinansowania na firmę dla kobiet na macierzyńskim/rodzicielskim

Sytuacja osób na macierzyńskim/rodzicielskim pod kątem dotacji jest raczej mało korzystna, co nie oznacza, że nie mogą się starać o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022.

Oczywiście, części z Was pojawi się lampka ostrzegawcza – czy kobieta na macierzyńskim/rodzicielskim może prowadzić działalność? Tak, może. Już tłumaczę dlaczego.

Przedsiębiorczej mamie nie przysługuje instytucja urlopu macierzyńskiego, ani rodzicielskiego. Natomiast inaczej się sprawa ma z prawem do świadczeń z tytułu urodzenia potomstwa.

Prowadzenie własnej firmy w trakcie macierzyńskiego jest zgodne z prawem. Od samej mamy zależy decyzja, czy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego chce także prowadzić działalność.

LGD dotacje: jedyne rozwiązanie dla matek na macierzyńskim/rodzicielskim

Co to jest dotacja LGD? Lokalna Grupa Działania to instytucja zrzeszająca lokalne organizacje i mieszkańców gmin. Jedną z ich misji jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Realizują te zadania poprzez cele m.in. dotyczące podnoszenia przedsiębiorczości lokalnej.

DOTACJE LGD: KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania na rozpoczęcie działalności jest meldunek na terenie, wchodzącym w obręb terytorialny działalności LGD. Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania. Kto może składać wniosek o dofinansowanie z LGD:

 • po pierwsze jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • także jesteś pełnoletnia,
 • dodatkowo masz miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • na koniec działalność prowadzona będzie na obszarze LSR.

DOTACJE Z LGD: ILE ŚRODKÓW mogą pozyskać matki na macierzyńskim/rodzicielskim?

LGD dotacje są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe oraz prace remontowo-budowlane.

Dofinansowania dla kobiet na wychowawczym

Osoby na wychowawczym należą do grona osób biernych zawodowo. Wg. definicji osoba taka nie tworzy w danej chwili zasobów siły roboczej. Żeby zobrazować Ci tę kategorię, przedstawię także inny przykład osób biernych zawodowo – emeryci.

DOTACJE DLA BIERNYCH ZAWODOWO

Osoby bierne zawodowo mogą się ubiegać o dwa rodzaje funduszy na start:

DOTACJE UNIJNE NA START

Dofinansowanie unijne na założenie działalności 2022 na założenie działalności możemy podzielić ze względu na wiek:

 • pierwsze, dla osób 30 + (program RPO),
 • a także dla osób do 30 roku życia (POWER).

Dotacje unijne na firmę z ww. programów odbywają się na terenie całego kraju. Wskazane pieniądze na start wyróżnia kilka dodatkowych cech.

Pieniądze na rozpoczęcie działalności zawierają 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na założenie firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, często jednak oscyluje w okolicy 23 050 zł),
 • dodatkowo szkolenia i konsultacje z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia firmy, podatków.
 • także, wsparcia pomostowego, jest to dofinansowanie na pokrycie kosztów bieżących (kwota przeważnie oscyluje od ok 1000 do 2500 zł).

W całym procesie rekrutacji przyznawane są punkty. Oprócz racjonalności pomysłu ekstra punkty otrzymasz za:

 • przede wszystkim niskie kwalifikacje,
 • dalej okres bez pracy,
 • co więcej, stopień niepełnosprawności
 • także wiek.

DOTACJE UNIJNE dla kobiet na wychowawczym NA ZAŁOŻENIE FIRMY 2022: Z CZEGO SIĘ SKŁADAJĄ

Dotacje z UE na otwarcie firmy dla kobiet na wychowawczym składają się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowej dotacji na utworzenie Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie doradztwa i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na końcu, comiesięcznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2500 zł).

Suma korzyści z programu dotacje unijne na założenie działalności często oscyluje między 38 000 a 50 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy.

Jest to najbardziej interesującą kwestią dla Ciebie będzie przeznaczenie otrzymanych środków.

Z reguły dotacje unijne wskazują, aby środki były przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować zakupy o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • urządzenia,
 • maszyny,
 • oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

DOTACJE UNIJNE NA OTWARCIE FIRMY 2022: NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na czynsz,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

OBSZARY WIEJSKIE: LGD Dotacje dla matek na wychowawczym

Fundusze UE są w przedziale 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie skierowane jest na finansowanie m.in. na środków trwałych, oprogramowania, czy też prac remontowo-budowlanych.

W odróżnieniu od dofinansowania z Urzędu Pracy, czy też programów dotacje Unijne nie jest wymagany status osoby bezrobotnej.

Jednak wyższa kwota funduszy UE na założenie firmy łączy się z bardziej skomplikowaną dokumentacją.

Wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan firm są identyczne w CAŁYM KRAJU. Wniosek pod dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania przygotujesz na drukach opracowanych przez ARiMR.  Biznesplan firm musi bardzo szczegółowo opisywać działalność, jej wpływ na otocznie, innowacyjność. Dodatkowo należy zadbać o spójność obliczeń i części opisowej, właściwe NPV inwestycji. Dla osób z małym doświadczeniem może to stanowić to spory problem. Więcej na temat tej dotacji znajdziesz w tym wpisie.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LGD dla matki na wychowawczym

Pierwszym krokiem oceny jest Lokalna Grupa Działania. Ogłoszenie naboru odbywa się mniej więcej 2 tygodnie przed startem naboru, który z reguły także trwa 14 dni.

Wnioski o dotacja na start firmy podlegają weryfikacji dwu etapowo:

 • pierwszy to Lokalna Grupa Działania,
 • ostatni to Urząd Marszałkowski.

Kiedy wniosek o dofinansowanie na start firmy zostanie zaakceptowany LGD prześle go do ostatniego organu sprawdzającego. Jest to Urząd Marszałkowski. Pamiętaj, że na etapie weryfikacji dokumentacji możesz zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub zmian. Będziesz miał na to ściśle określny termin wyrażony w dniach.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com