Dofinansowanie na założenie działalności Urząd Pracy 2021: środki na start

Masz w głowie pomysł na firmę, własny model biznesowy, wybrane formy kampanii marketingowych. Co blokuje Cię przed rozpoczęciem działalności? W większości przypadków jest to wkład pieniężny na rozpoczęcie własnej działalności. Zgadza się, że jest to istotny czynnik. Część osób nie ma pojęcia gdzie może otrzymać środki na start. Sporo osób zwróci się do swojego banku, który raczej nie należy to najtańszym rozwiązań. Wciąż niewiele osób szuka efektywnych rozwiązań.  W tym wpisie przedstawię Wam Dofinansowanie na założenie działalności Urząd Pracy 2021

DOFINANSOWANIE na założenie działalności URZĄD PRACY 2021: DLA KOGO?

Dotacje PUP przyznawane są bezrobotnym osobom w kilku kategoriach:

 • po pierwsze osoby młode (do 29 roku życia) – nabory z dopiskiem POWER ,
 • dalej bezrobotni powyżej 29 roku życia – nabory z dopiskiem RPO,
 • na koniec bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.

Wysokość dofinansowania zależy do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania waha się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Wysokość dofinansowania z PUP w 2021 mogą wynieść nawet  31.013,58 zł.

Przedstawię Wam ten rodzaj funduszy UE.

Zaczynając opisywanie tego dofinansowanie należy zauważyć, że nie ma jednego druku formularzy o dofinansowanie na założenie działalności w całej Polski.

Każdy PUP posiada swoje indywidualne schematy wniosków. Oczywiście elementy składowe są bardziej lub mniej zbliżone do siebie, niemniej jednak to osobne druki .

We wpisie omówimy główne składowe oraz wymogi pod dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 2021.

Dotacja z Urzędu Pracy 2021: wymogi, wymogi..

Starając się o dotacje z Urzędu Pracy należy spełnić pewne warunki, m.in:

 • po pierwsze, być zarejestrowanym bezrobotnym w urzędzie,
 • dalej, nie można prowadzić działalności gospodarczej minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (wpis do CEIDG),
 • dodatkowo, nie być beneficjentem dotacji z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozpoczęcie działalności przez okres minimum 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • co więcej, nie być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • także, nie wolno odmówić przyjęcia pracy albo innej formy pomocy wskazanej przez PUP (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • na koniec przerwać z własnej winy m.in. szkoleń, stażu, realizacji IDP (indywidualnego planu działania) z Urzędu Pracy.

Czy musisz być zarejestrowany w urzędzie pracy przez jakiś minimalny okres? Nie jest w wymogach regulaminu. Praktycznie po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy możesz zawnioskować o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Zdarza się, że urzędy pracy w pierwszej kolejności przyznają dotacje osobom dłużej przebywającym na bezrobociu.

dotacja z PUP: WYKLUCZENIA

Zobacz na jakie przedsięwzięcia nie otrzymasz dofinansowania PUP

 • po pierwsze na firmy w formie spółek osobowych i kapitałowych,
 • dalej działalności wytwórcze w rolnictwie,
 • dodatkowo firmy związane z medycyną naturalną,
 • także z usługami w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez stosownego,
 • co więcej niektóre handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • spotyka się też wykluczenia lombardu.

Nie są to wszystkie wykluczenia. Dlaczego? Nie wiem. Niektóre urzędu pracy potrafią wykluczyć z pomocy osoby, które chcą np. prowadzić firmy sprzątające. Każdy PUP posiada własną politykę i regulaminy.

DOFINANSOWANIE PUP 2021: Na co można przeznaczyć

Zdaje sobie sprawę, że jest to dla Ciebie najważniejszy punkt. Niestety, także obowiązuje zasada, że każdy PUP kieruje się swoimi wewnętrznymi regulaminami. Mogę jednak przybliżyć Tobie na co przeważnie można dotacje przeznaczyć.

Powiatowe Urzędy Pracy często stosują progi procentowe dla kosztów kwalifikowalnych. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • po pierwsze marketing (z reguły między 10% kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50% kwoty dotacji),
 • co więcej konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Urzędy z reguły preferują zakup nowych przedmiotów. W niektórych uzasadnionych przypadkach mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Warto zaznaczyć, że na zakup środków trwałych orzesz przeznaczyć nawet całą dotację. Chodzi tutaj o takie przedmioty jak:

 • przede wszystkim urządzenia,
 • dodatkowo maszyny,
 • także oprogramowanie,
 • na koniec środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Specyficzne koszty kwalifikowalne

Wydatki, które wychodzą poza dopuszczalny zakres limitów trzeba starannie umotywować. Takim przypadkiem będzie np. zakup komputera za 12.000,00 zł dla grafika lub programisty w przypadku limitu w regulaminie np. do 3000.

Pamiętaj, że przy zakupach przez Internet, musisz liczyć się z kosztami transportu. Urzędy pracy nie uznają tego wydatku jako kwalifikowalnego, czyli należy go ponieść z własnych środków.

Przy ubieganiu się o dotacje pamiętaj o regule bezpośredniego związku nakładów z prowadzoną firmą. Dla zobrazowania, PUP nie przyzna Tobie dotacji na zakup ekspresu do kawy dla działalności związanej z prowadzeniem handlu internetowego.

Dotacja PUP: ZOBOWIĄZANIE

Do otrzymania dofinansowania z PUP należy spełnić jeden bardzo ważny wymóg. Chodzi o zabezpieczenie dotacji z Urzędu Pracy. PUP chce mieć pewność, że w przypadku powstania konieczności zwrotu funduszy, będzie w stanie wyegzekwować kwotę.

Zabezpieczenie ustalane jest m.in. na wypadek :

 • po pierwsze prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • także podjęcia zatrudnienia jakiejkolwiek formie przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy,
 • dodatkowo sprzedaż środków trwałych, które zakupiłeś z dofinansowania w przeciągu pierwszych 12 miesięcy,
 • na koniec powstanie zaległości w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY: ZABEZPIECZENIE

Regulaminy uwzględniają takie formy zabezpieczenia jak:

 • po pierwsze weksel własny z poręczeniem wekslowym,
 • także poręczenie osób fizycznych,
 • co więcej blokadę środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • notarialnie ustanowiony akt o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W przypadku poręczeń osób fizycznych należy pamiętać o tym, ze urzędu wyznaczają różne pułapy ich dochodów.

Niektóre PUP wychodzą naprzeciw bezrobotnym i umożliwiają poręczenie przez jednego poręczyciela gdy wykazuje wyższe zarobki.

Źródło dochodu musi być stałe, czyli podstawą może być:

 • po pierwsze umowa o pracę,
 • dodatkowo renta,
 • co więcej emerytura,
 • na koniec umowa wynajmu.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY: elementy SKŁADOWE

Dokumenty o dofinansowanie składają się z paru elementów:

 • po pierwsze wniosku o dotacje (często w jego treści zawarty jest już biznesplan, czasami stanowi osobny dokument),
 • także załączników odpowiednich dla formy zabezpieczenia,
 • dalej formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wypełniany jest obowiązkowo dla podmiotów i osób, które ubiegają się o dofinansowanie,
 • następnie załączników, m.in.: doświadczenie i wykształcenie, deklaracje współpracy, prawo do lokalu firmy (do tych, które są kserokopią należy dodać klauzulę „potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą, podpisem),
 • oświadczenia oraz zapoznania się z szeregiem innych pouczeń (przeważnie znajdują się na końcu wniosku).

Dofinansowanie na założenie działalności Urząd Pracy 2021: NAJWAŻNIEJSZE

Głównym dokumentem jest wniosek z biznesplanem. Znajdują się w nim takie informacje jak:

 • przede wszystkim opis firmy wraz ze wskazaniem PKD dla roku 2007,
 • także charakterystyka sytuacji branży,
 • co więcej opis przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia działalności o określonym profilu (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • następnie marketing: opis konkurencji, wskazanie klientów, działań marketingowych, przewag konkurencyjnych, analizę SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • na koniec prognozy finansowe.

Dotacje PUP: ile czasu na rozpatrzenie

Wniosek o dotacje PUP rozpatrywany jest przeważnie do 30 dni. Po pozytywnej decyzji otrzymujesz daty podpisania umowy o dofinansowanie. Dopiero po podpisaniu umowy możesz zarejestrować swoją działalność oraz zgłosić się jako płatnik ZUS.

Dotacja PUP ZALETY:

 • po pierwsze stosunkowo szybka procedura aplikacyjna,
 • dalej możliwość uzyskania dużego dofinansowania na start,
 • także szeroki zakres możliwego przeznaczenia dofinansowania,
 • na koniec duża różnorodność profilu działalności Twojej firmy.

dofinansowanie PUP wady:

 • przede wszystkim brak jednolitych przepisów odnośnie: przeznaczenia pewnych grup wydatków, rodzajów działalności,
 • dalej, nieprzychylne nastawienie do osób wnioskujących bez potwierdzonego doświadczenia zawodowego,
 • co więcej, zakaz podejmowania pracy w przeciągu pierwszych 12 miesięcy działalności,
 • dodatkowo, większość Urzędów Pracy nie ogłasza rocznego harmonogramu naborów,
 • na koniec Urzędy Pracy rzadko ogłaszają oficjalną punktację do naborów.

Dofinansowanie urząd Pracy: ZA CO ZYSKASZ PUNKTY?

Za co otrzymasz punkty:

 • po pierwsze za przygotowanie merytoryczne: wykształcenie: ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • dalej doświadczenie: im dłuższe jest i im bardziej związane z profilem działalności tym wyższą punktację otrzymasz,
 • także wkład własny,
 • zdarza się także, że za formę zabezpieczenia: najbardziej punktowane są: poręczenia + weksel z poręczeniem,
 • na końcu promesy współpracy, umowy przedwstępne z odbiorcami.

Przygotowując dokumenty o dofinansowanie z urzędu pracy trzeba mieć na uwadze wiele drobnych elementów, za które możesz zyskać bądź stracić punkty. Nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, żeby poradzić sobie z przygotowaniem poprawnej dokumentacji.

Ale nie martw się. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości, obawy, albo po prostu nie wyrobisz się w krótkim czasie z przygotowaniem wniosku i biznesplanu, możesz to zadanie powierzyć mnie. Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt