Dofinansowanie Urząd Pracy

Kontynuując poprzedni wpis pod tytułem dofinansowanie Urząd Pracy przedstawię Tobie kolejne informacje związane z tym typem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poprzednio poruszałem takie zagadnienia jak:

 • wielkość dofinansowania,
 • przeznaczenie dofinansowania,
 • wykluczenia w finansowaniu.

Dofinansowanie Urząd Pracy: Twoje zobowiązanie

Do otrzymania dotacji trzeba spełnić jeszcze jeden bardzo ważny wymóg. Dotyczy on przedstawienia zabezpieczenia dofinansowania z Urzędu Pracy. Urząd musi mieć pewność, że w przypadku powstania konieczności zwrotu przez Ciebie dofinansowania (o tym zaraz opowiem), będzie dysponował w miarę łatwo ściągalnym zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie ustalane jest m.in. na wypadek :

 • prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • podjęcie zatrudnienia jakiejkolwiek formie przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy,
 • sprzedaż środków trwałych, które zakupiłeś z dofinansowania w przeciągu pierwszych 12 miesięcy,
 • powstanie zaległości w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jeśli takie przesłanki się spełnią to Urząd Pracy będzie chciał zwrotu dofinansowania przyznanego na Twoją działalność gospodarczą.

Jakie Urząd Pracy dopuszcza formy zabezpieczenia Twojego dofinansowania?

Katalog jest całkiem szeroki, jednak nie każdy Urząd Pracy honoruje wszystkie pozycje. Czasami wprost określa także punktacje, jaką możesz uzyskać za określoną formę zabezpieczenia.

Dofinansowanie Urząd Pracy: zabezpieczenie

Regulaminy dofinansowań dopuszczają następujące formy zabezpieczenia:

 • weksel własny z poręczeniem wekslowym,
 • poręczenie osób fizycznych,
 • blokadę środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • zastaw rejestrowy– wymaga wskazania w oświadczeniu majątkowym ruchomości o  wartości odpowiadającej wartości dofinansowania,
 • wpis hipoteczny– wymaga wskazania w oświadczeniu majątkowym nieruchomości nieobciążonej o wartości odpowiadającej wartości dofinansowania,
 • notarialnie ustanowiony akt o poddaniu się egzekucji – przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W przypadku poręczeń, nie każda osoba może zostać żyrantem dla dofinansowania z Urzędu Pracy. Warunkiem są dochody miesięczne poręczyciela. Tak jak pewnie się domyślasz „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę” wyznaczania tych wielkości.

Za zasadę możemy sobie przyjąć, że zaczynają się od minimalnej stawki wyznaczonej przez przepisy prawa pracy. Jednak nie jest to zasadą dla wszystkich Urzędów Pracy. Niektóre wychodzą naprzeciw przyszłym beneficjentom i umożliwiają poręczenie przez jednego poręczyciela jeśli zarabia kwotę oscylująca w okolicy 2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Źródło dochodu musi być stałe (odpowiadające okresowi z umowy o dofinansowanie), czyli podstawą może być:

 • po pierwsze umowa o pracę,
 • dodatkowo renta,
 • co więcej emerytura,
 • na koniec umowa wynajmu.

Dofinansowanie Urząd Pracy: składowe

Dokumentacja aplikacyjna do dofinansowanie składa się z paru elementów:

 • przede wszystkim wniosku o dofinansowanie (czasami w jego treści zawarty jest już biznesplan, czasami stanowi osobny dokument),
 • po drugie załączników odpowiednie dla wybranej formy zabezpieczenia (dla poręczycieli będzie to oświadczenie majątkowe wraz ze zgodą współmałżonków, dla pozostałych oświadczenie majątkowe wnioskodawcy wraz ze zgodą współmałżonka),
 • co więcej formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wypełniany jest obowiązkowo dla podmiotów i osób, które ubiegają się o dofinansowanie,
 • a także pozostałych załączników, m.in.: dokumentujące Twoje doświadczenie i wykształcenie, umowy przedwstępne, prawo do lokalu/mieszkania (do tych, które są kserokopią należy dodać klauzulę „potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą, podpisem),
 • oświadczenia związane z zasadami przyznawania dofinansowania z Urzędu Pracy, szeregu innych pouczeń (przeważnie
  znajdują się na końcu wniosku).

Najważniejsze

Najważniejszym dokumentem jest oczywiście wniosek z biznesplanem. Zawiera on następujące części:

 • opis działalności wraz ze wskazaniem PKD dla roku 2007,
 • opis sytuacji branży,
 • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia działalności o określonym profilu (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • marketing: opis konkurencji, wskazanie klientów, działań marketingowych, przewag konkurencyjnych, analizę SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • prognozowane wyniki finansowe.

Opis działalności

Część opisową należy uzupełnić raczej zwięźle przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych informacji. Należy opisać dokładnie sposób dostarczenie produktu/usługi (np. usługi napraw samochodowych będą wykonywane w wynajętym lokalu przy ul……,XX-XXX miasto). Jeśli będziesz usługa będzie świadczona we wskazanym miejscu przez Twojego klienta wskaż jak tam będziesz dojeżdżał.

Wskaż zakres cenowy i cechy jakościowe usług/towarów.

Opisując branże możesz odnieść się do trendów, które ogólnie panują w gospodarce wykorzystując dane statystyczne opracowane przez GUS. Istnieje wiele raportów i analiz, które możesz wykorzystać w swoim wniosku. Profesjonalne podejście do tego punktu na pewno zostanie zauważone przez osoby oceniające.

Przy podawaniu ukończonych szkół, kursów, zakładów pracy wraz z latami pracy i stanowiskami, warto zawsze wskazać zakres kompetencji i uzyskanej wiedzy, a także uwarunkowania do prowadzenia działalności o danym profilu.

Jeśli jesteś samoukiem i nie możesz pochwalić się świadectwami pracy lub dyplomami, warto jest zebrać referencje i portfolio dokonań, które potwierdzą posiadane przez Ciebie umiejętności praktyczne.

Wkład własny nie jest wymagany, jednak Urzędy Pracy przychylniej patrzą na takiego wnioskodawcę. Mogą nim być: zgromadzone środki pieniężne, posiadane narzędzia, urządzenia, maszyny, środek transportu, lokal itp.

Analiza konkurencyjności

Przy opisie konkurencji możesz posłużyć się wieloma zbiorami danych, m.in. pomocnym będzie wyszukiwarka Google, baza CEIDG. W niej znajdziesz przedsiębiorców o podobnym profilu działalności, a także tych najlepiej pozycjonujących się w sieci.

Przy wskazywaniu Twoich klientów musisz pogodzić dane statystyczne wraz z trendami rynkowymi. Znaleźć należy ogólną statystykę (krajową/wojewódzką/powiatową) i przełożyć ją na daną społeczności w kontekście także innych konkurencyjnych firm. Określ czy dana grupa docelowych klientów jest wystarczająca do utrzymania rentowności Twojej firmy. Następnie należy wskazać co dana grupa klientów wymaga od danych usług lub towarów.

Marketing i reklama

W punkcie dotyczącym reklamy należy wskazać za pomocą jakich narzędzi i działań będziesz informował daną społeczności o swojej firmie. Formy reklamy muszą współgrać z profilem działalności i być dokładnie celowane do Twoich klientów.

Kolejna porcja wiadomości w następnym wpisie.

Jeśli kolejne wpisy nie rozwieją twoich wątpliwości, nie wahaj się i skontaktuj się ze mną.

Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt