DOTACJE Z URZEDU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022: ŚRODKI NA START

Masz w głowie pomysł na firmę, własny model biznesowy, wybrane formy kampanii marketingowych. Co blokuje Cię przed rozpoczęciem działalności? W większości przypadków jest to wkład pieniężny na rozpoczęcie własnej działalności. Zgadza się, że jest to istotny czynnik. Część osób nie ma pojęcia gdzie może otrzymać środki na start. Sporo osób zwróci się do swojego banku, który raczej nie należy to najtańszym rozwiązań. Wciąż niewiele osób szuka efektywnych rozwiązań.  W tym wpisie przedstawię Wam Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2022

DOTACJE Z URZEDU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022: DLA KOGO?

Dotacja PUP przyznawana jest osobom bezrobotnym, którzy są w następujących kategoriach:

 • po pierwsze osoby młode (przed 30 rokiem życia) – program POWER ,
 • także bezrobotni od 30 roku życia– dopisek RPO,
 • też bez kategorii wiekowej– z Funduszu Pracy.

Wysokość dofinansowania zależy w pierwszej kolejności do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Środki na założenie firmy mieszczą w przedziale między 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Każdy Powiatowy Urząd Pracy ma prawo wskazać każdą kwotę w tym limicie

Wysokość dofinansowania z PUP w 2022 mogą wynieść to ponad 33 000,00 zł.

Fundusze UE  wspierają programy dotyczące zakładania działalności gospodarczej.

Niestety, dofinansowanie z urzędu pracy na założenie działalności charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem na terenie całego kraju. Niestety, nie ma uniwersalnego druku pod wniosek i biznesplan o dofinansowanie na założenie działalności.

Powiatowe Urzędy Pracy opracowują swoje własne formularze wniosków. Pomimo braku uniwersalnego druku pod wnioski na założenie działalności to jednak elementy składowe zbliżone konstrukcją i wymaganą treścią.

We wpisie omówimy główne składowe oraz wymogi pod dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 2022.

DOTACJA Z URZĘDU PRACY 2022: WYMOGI, WYMOGI..

Zacznijmy od formalności. Starając się o dotacje z PUP należy wypełnić pewne wytyczne, m.in:

 • przede wszystkim, być zarejestrowanym bezrobotnym w urzędzie,
 • co więcej, nie można mieć działalności gospodarczej minimum rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z PUP (jeżeli miałeś działalność sprawdź swój wpis do CEIDG),
 • także, nie możesz być beneficjentem z programu dotacja z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozpoczęcie działalności przez okres minimum 5 lat przed złożeniem wniosku. Nie we wszystkich urzędach ta karencja obowiązuje – zdarzają się Urzędy Pracy, które pozwalają na jednokrotne otrzymanie tych środków na start,
 • dodatkowo, nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • następnie, nie możesz odmówić przyjęcia pracy albo innej formy pomocy wskazanej przez PUP (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy m.in. szkoleń, stażu, realizacji IDP (indywidualnego planu działania) z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie z PUP: ile trzeba być zarejestrowanym

Jak długo trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy? W samych regulaminach nie ma wymogu minimalnego stażu na bezrobociu. W większości naborów już zaraz po rejestracji w Urzędzie Pracy możesz zawnioskować o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Jednak występują naboru, w których dofinansowanie PUP w pierwszej kolejności skierowane jest dla pewnej grupy defaworyzowanej, np. osób długoterminowo bezrobotnych. Dokładnie należy przeczytać ogłoszenie o naborze.

DOTACJA Z PUP: jakie są WYKLUCZENIA

W regulaminie wskazane są typy i formy działalności, które nie będą podlegały wspieraniu w ramach programu jednorazowe dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Sprawdź na jakie przedsięwzięcia nie otrzymasz dofinansowania PUP

 • po pierwsze na firmy w formie spółek osobowych i kapitałowych,
 • dalej działalności wytwórcze w rolnictwie,
 • dodatkowo firmy związane z medycyną naturalną,
 • także z usługami w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez stosownego,
 • co więcej niektóre handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • spotyka się też wykluczenia lombardu.

Nie są to wszystkie wykluczenia. Dlaczego? Nie wiem. Niektóre urzędu pracy potrafią wykluczyć z pomocy osoby, które chcą np. prowadzić firmy sprzątające. Każdy PUP posiada własną politykę i regulaminy.

DOFINANSOWANIE PUP 2022: NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ

Teraz najciekawsza część, na którą zapewne najwięcej osób czekało. Podobnie jak z brakiem ujednoliconych druków, tak i w przypadku przeznaczenia obowiązuje zasada, że każdy PUP kieruje się swoimi wewnętrznymi wytycznymi.

Przybliżę na jakie koszty kwalifikowalne możesz sobie z reguły pozwolić.

Bardzo często Powiatowe Urzędy Pracy określają progi procentowe dla kosztów kwalifikowalnych.

Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • przede wszystkim marketing i reklama (z reguły między 10% kwoty dofinansowania),
 • także środki obrotowe i do sprzedaży (między 20-50% kwoty dotacji),
 • co więcej konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić regulamin. Urzędy z reguły preferują zakup nowych przedmiotów, chociaż zdarzają się wyjątki od tej reguły W niektórych uzasadnionych przypadkach mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

A co z zakupem środków trwałych? że na zakup środków trwałych orzesz przeznaczyć nawet całą dotację. Chodzi tutaj o takie przedmioty jak:

 • przede wszystkim urządzenia,
 • dodatkowo maszyny,
 • także oprogramowanie,
 • na koniec środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

SPECYFICZNE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Wydatki, które wychodzą poza dopuszczalny zakres limitów trzeba starannie umotywować. Takim przypadkiem będzie np. zakup komputera za 12.000,00 zł dla grafika lub programisty w przypadku limitu w regulaminie np. do 3000.

Nie możesz też pokryć też kosztów transportu – w szczególności miej to na uwadze przy zamówieniach przez Internet.

Przy ubieganiu się o dotacje pamiętaj o regule bezpośredniego związku nakładów z prowadzoną firmą. Dla zobrazowania, PUP nie przyzna Tobie dotacji na zakup ekspresu do kawy dla działalności związanej z prowadzeniem handlu internetowego.

DOTACJA PUP: jakie ZOBOWIĄZANIA

Przyznanie dofinansowania z PUP wiąże się z bardzo ważnym wymogiem. Zabezpieczenie dotacji z Urzędu Pracy jest niezbędne do otrzymania pomocy na założenie firmy. PUP musi mieć pewność, że w przypadku konieczności zwrotu funduszy, będziesz w stanie oddać należną kwotę.

Zabezpieczenie ustalana się m.in. na wypadek :

 • przede wszystkim prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • dodatkowo podjęcia zatrudnienia przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy (czasami ze względu na warunki gospodarcze wywołane COVID19, odstępują od tego zapisu),
 • co więcej sprzedaż środków trwałych pochodzących z dofinansowania na założenie działalności w przeciągu pierwszych 12 miesięcy,
 • na sam koniec zaległości w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY: jakie ZABEZPIECZENIE

Regulaminy uwzględniają takie formy zabezpieczenia jak:

 • po pierwsze weksel własny z poręczeniem wekslowym,
 • także poręczenie osób fizycznych,
 • co więcej blokadę środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • notarialnie ustanowiony akt o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W przypadku poręczeń osób fizycznych należy pamiętać o tym, ze urzędu wyznaczają różne pułapy dochodów. Z reguły oscylują w okolicy minimalnego wynagrodzenia.

Niektóre PUP wychodzą naprzeciw bezrobotnym i umożliwiają poręczenie przez jednego poręczyciela gdy wykazuje wyższe zarobki.

Źródło dochodu musi być stałe, czyli podstawą może być:

 • po pierwsze umowa o pracę,
 • dodatkowo renta,
 • co więcej emerytura,
 • na koniec umowa wynajmu.

Niestety nie we wszystkich PUP można skorzystać z każdej formy zabezpieczenia. Często wyłącznie akceptowanymi formami zabezpieczeń są poręczenia.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY: jak napisać wniosek o dotacje

Dokumenty o dotacje składają się z kilku elementów:

 • przede wszystkim to wniosek o dofinansowanie (często w jego treści zawarty jest już biznesplan firmy, czasami stanowi osobny dokument),
 • a także dodatkowych załączników (np. dotyczących formy zabezpieczenia),
 • następnie, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wypełniają go podmioty zamierzające skorzystać z programu o dofinansowanie,
 • dodatkowe dokumenty dotyczą m.in.: doświadczenia i wykształcenia, deklaracji współpracy, prawa do lokalu firmy (do tych, które są kserokopią należy dodać klauzulę „potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą, podpisem),
 • na koniec oświadczenia o zapoznaniu się z szeregiem innych pouczeń (przeważnie znajdują się na końcu wniosku).

DOTACJE Z URZEDU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022: NAJWAŻNIEJSZE

Głównym dokumentem jest wniosek z biznesplanem. Znajdują się w nim takie informacje jak:

 • przede wszystkim opis firmy wraz ze wskazaniem PKD dla roku 2007,
 • także charakterystyka sytuacji branży,
 • co więcej opis przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia działalności o określonym profilu (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • następnie marketing: opis konkurencji, wskazanie klientów, działań marketingowych, przewag konkurencyjnych, analizę SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • na koniec prognozy finansowe.

DOTACJE PUP: jak długo rozpatrywane są wnioski

Wniosek o dotacje PUP rozpatrywany jest z reguły do 30 dni. Po pozytywnej decyzji wskazana zostanie data podpisania umowy o dofinansowanie. Podczas podpisania umowy często zawierane jest też zabezpieczenie (dotyczy poręczeń). W przypadku akceptacji poddania się egzekucji w formie aktu notarialnego wskazany zostanie termin na doniesienie dokumentu. PAMIĘTAJ! Dopiero po podpisaniu umowy możesz zarejestrować swoją działalność oraz zgłosić się jako płatnik ZUS.

DOTACJA PUP ZALETY:

 • po pierwsze stosunkowo szybka procedura aplikacyjna,
 • dalej możliwość uzyskania dużego dofinansowania na start,
 • także szeroki zakres możliwego przeznaczenia dofinansowania,
 • na koniec duża różnorodność profilu działalności Twojej firmy.

DOFINANSOWANIE PUP WADY:

 • przede wszystkim brak jednolitych przepisów odnośnie: przeznaczenia pewnych grup wydatków, rodzajów działalności,
 • dalej, nieprzychylne nastawienie do osób wnioskujących bez potwierdzonego doświadczenia zawodowego,
 • co więcej, zakaz podejmowania pracy w przeciągu pierwszych 12 miesięcy działalności,
 • dodatkowo, większość Urzędów Pracy nie ogłasza rocznego harmonogramu naborów,
 • na koniec Urzędy Pracy rzadko ogłaszają oficjalną punktację do naborów.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY: ZA CO ZYSKASZ PUNKTY?

Za co otrzymasz punkty:

 • po pierwsze za wykształcenie: ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • dalej doświadczenie: im dłuższe jest i im bardziej związane z profilem działalności tym wyższą punktację otrzymasz,
 • także wkład własny, który może być rzeczowy lub pieniężny,
 • czasami także, że za formę zabezpieczenia: najbardziej punktowane są: poręczenia + weksel z poręczeniem,
 • na końcu deklaracje współpracy, listy intencyjne, umowy przedwstępne z odbiorcami.

Przygotowując dokumenty o dofinansowanie z urzędu pracy trzeba mieć na uwadze wiele drobnych elementów, za które możesz zyskać bądź stracić punkty. Nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, żeby poradzić sobie z przygotowaniem poprawnej dokumentacji.

Ale nie martw się. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości, obawy, albo po prostu nie wyrobisz się w krótkim czasie z przygotowaniem wniosku i biznesplanu, możesz to zadanie powierzyć mnie. Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com