Dofinansowanie na firmę obszary wiejskie 2022

Czy mieszkańcy wsi mogą ubiegać się o dodatkowo wyodrębnione dotacje? Jak zdobyć pieniądze na założenie działalności na obszarach wiejskich?  W jakiej wysokości dofinansowanie na założenie działalności możesz się ubiegać? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na którekolwiek z wcześniej przytoczonych pytań to ten wpis Dofinansowanie na firmę obszary wiejskie 2022, jest dla Ciebie.

DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ OBSZARY WIEJSKIE 2022: JAKIE SĄ OPCJE

Omówimy typy funduszy UE dla obszarów wiejskich, zacznijmy od ich wskazania:

 • przede wszystkim: dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania,
 • także, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

czemu umieściliśmy program Premia na pozarolniczą działalność? Ostatecznie prawdopodobnie ostatnia edycja tej dotacji ARiMR będzie trwała w styczniu 2022, dlatego formalnie nabór można rozpatrywać jako forma funduszy na start 2022.

Oczywiście, oprócz ww. form dofinansowania na start firmy, każda kwalifikująca się osoba może ubiegać się o standardowe dotacje na założenie działalności:

OBSZARY WIEJSKIE: DOFINANSOWANIE LGD 2022

Fundusze UE są w przedziale 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie skierowane jest na finansowanie m.in. na środków trwałych, oprogramowania, czy też prac remontowo-budowlanych.

W odróżnieniu od dofinansowania z Urzędu Pracy, czy też programów dotacje Unijne nie jest wymagany status osoby bezrobotnej.

Jednak wyższa kwota funduszy UE na założenie firmy łączy się z bardziej skomplikowaną dokumentacją.

Wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan firm są identyczne w CAŁYM KRAJU. Wniosek pod dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania przygotujesz na drukach opracowanych przez ARiMR.  Biznesplan firm musi bardzo szczegółowo opisywać działalność, jej wpływ na otocznie, innowacyjność. Dodatkowo należy zadbać o spójność obliczeń i części opisowej, właściwe NPV inwestycji. Dla osób z małym doświadczeniem może to stanowić to spory problem. Więcej na temat tej dotacji znajdziesz w tym wpisie.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LGD

Pierwszym krokiem oceny jest Lokalna Grupa Działania. Ogłoszenie naboru odbywa się mniej więcej 2 tygodnie przed startem naboru, który z reguły także trwa 14 dni.

Wnioski o dotacja na start firmy podlegają weryfikacji dwu etapowo:

 • pierwszy to Lokalna Grupa Działania,
 • ostatni to Urząd Marszałkowski.

Kiedy wniosek o dofinansowanie na start firmy zostanie zaakceptowany LGD prześle go do ostatniego organu sprawdzającego. Jest to Urząd Marszałkowski. Pamiętaj, że na etapie weryfikacji dokumentacji możesz zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub zmian. Będziesz miał na to ściśle określny termin wyrażony w dniach.

PŁATNOŚĆ DOFINANSOWANIA LGD

Dotacja z Lokalnych Grup działania jest wypłacana w ratach. Pierwsza płatność to 80 proc. kwoty całkowitej. Ostatnia wpłynie, gdy zrealizujesz założenia biznesplanu. Na wykonanie postanowień planu biznesowego masz dwa lata.

Weryfikacja realizacji odbywa się poprzez kontrolę i sprawdzenie osiągnięcia wskaźników takich jak: zatrudnienie pracowników, zrealizowanie inwestycji materialnej.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022

Teoretycznie nabór miał odbyć się w 2021 roku jednak wiadomo, że technicznie większościowo będzie trwał w pierwszym miesiącu roku 2022. Jest to ostatni nabór wynikający z perspektywy na lata 2014-2020.

Premia na pozarolniczą działalność cechuje się najwyższą kwotą pomocy na start firmy. Wysokość funduszy UE na założenie działalności uzależniona jest od zatrudnienia:

 • przede wszystkim 150 000 zł w przypadku samozatrudnienia
 • dalej, 20 0000 zł w przypadku zatrudnienia 1 pracownika na pełny etat,
 • lub 250 000 zł dla zatrudnienia co najmniej 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

Dokumenty aplikacyjne (wniosek i biznesplan firmy) należy skrupulatnie przygotować. Dodatkowo należy spełnić minimalny udział środków trwałych w kwocie kwocie pomocy – jest to min. 70 proc. wartości,

Dofinansowanie na firmę obszary wiejskie 2022: Premia na pozarolniczą działalność PUNKTY

W 2022 roku potrzymana zostanie punktacja. To istotna część przygotowywania się pod start w naborze z programu premia na pozarolniczą działalność. O to lista i punkty:

 • 1 pkt – gdy masz niż 40 lat,
 • 2 pkt – gdy Twój projekt jest innowacyjny na terenie gminy (ARiMR publikuje zestawienie innowacyjnych PKD. Dodatkowo trzeba opisać innowacyjność),
 • 2 pkt – jeśli jesteś beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
 • do 2 pkt –odpowiedni wskaźnik bezrobocia dla Twojego powiatu (dane statystyczne),
 • 5 – 7 pkt – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 2 do 3 i więcej miejsc pracy na okres 2 lat od daty II płatności.
 • 3 pkt – posiadasz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ARIMR: KODY PKD 2022

Jeżeli Twoja działalność będzie spełniała kilka kategorii działalności nie wpisuj tylko 1 kodu PKD. Przykład: lakiernik, który zajmuje się renowacją powłok lakierniczych zarówno samochodów jak i maszyn rolniczych. Musisz dokładnie przemyśleć i przewidzieć źródła przychodów i podpiąć pod nie właściwe kody PKD. Wykaz dopuszczony kodów znajdziesz na stronie ARiMR

Dofinansowanie na firmę obszary wiejskie I NIE TYLKO

Bez względu na grupę, do której należysz pod kątem lokalizacji, przysługuje Ci prawo do ubiegania się o pozostałe dotacje.

DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI Z URZĘDU PRACY 2022

Urzędy Pracy przyznają dofinansowanie dla bezrobotnych osób:

 • przede wszystkim, młodych (do 29 roku życia) – (skrót POWER) ,
 • następnie powyżej 29 roku życia – (skrót RPO),
 • a także bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.

Dotacje na start z Urzędu Pracy mieszczą się w pewnych widełkach kwotowych. Kwota dofinansowania z PUP zależy do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dofinansowanie na założenie firmy jest od 4-krotnością do 6-krotnością tej kwoty.

Granica tych funduszy UE może wynieść ok. 31 000 zł. Warto zaznaczyć, że Urzędy rzadko przyznają maksymalny pułap. Więcej informacji znajdziesz w artykule dofinansowanie z urzędu pracy.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY 2022: DLA KOGO?

Urzędy Pracy przyznają dofinansowanie dla bezrobotnych osób:

 • przede wszystkim, młodych (do 29 roku życia) – z  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (skrót POWER) ,
 • także, powyżej 29 roku życia – z Regionalnego Programu Operacyjnego (skrót RPO),
 • oraz bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.

Bez względu na przynależność do którejkolwiek z ww. grup dofinansowanie z Urzędu Pracy będzie mieścić się w pewnych widełkach kwotowych. Kwota takiej dotacji ustalana jest w zależności do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania waha się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Widełki tego dofinansowania obecnie (12.2021-01.2022) mieszczą się w przedziale ok. 16.000,00 – 33 943,80 zł.

Zacznijmy od pewnego faktu, który zauważyłem pomagając wielu osobom z całej Polski w przygotowaniu wniosków z biznesplanem pod dofinansowanie z Urzędu Pracy.

Niestety nie ma jednego uniwersalnego druku formularza pod to dofinansowanie. Każdy z Urzędów Pracy ma możliwość wymagania przedstawienia dokumentacji na swoim własnym druku. Choć większość jego części jest podobna, to sama forma ich prezentacji już nie.

Nie będę skupiał się więc na przedstawieniu Tobie poszczególnych części tych druków o dofinansowanie, ponieważ jest ich praktycznie tyle ile mamy Powiatowych Urzędów Pracy.

Dotacja PUP 2022 WYMAGANIA

Przejdźmy do tego, jakie wymagania stawiane są przed przyszłym beneficjentem takiego dofinansowania. Starając się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić pewne warunki, m.in:

 • przede wszystkim być zarejestrowanym bezrobotnym,
 • oraz nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • dodatkowo nie być beneficjentem dofinansowania z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na założenie działalności przez minimum 5 lat przed złożeniem nowego wniosku,
 • a także brak kar za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy kierowanej przez Urząd Pracy (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • a także nie przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Urzędy raczej nie wyznaczają minimalnego stażu jakim trzeba się legitymować na bezrobociu, więc praktycznie po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy można złożyć dokumenty aplikacyjne. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

Jak na razie widzisz, nie są to zbyt wyśrubowane kryteria jakim trzeba sprostać starając się o to dofinansowanie.

DOFINANSOWANIE URZĄD PRACY: PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Na pewno najbardziej interesującą kwestią dla Ciebie będzie przeznaczenie otrzymanych środków. Tutaj także obowiązuje zasada „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę”. Mogę jednak przybliżyć Tobie na co przeważnie można dotacje przeznaczyć.

Jeszcze jedna wzmianka: Urzędy Pracy stosują pewne progi procentowe w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Z reguły Urzędy Pracy wskazują, aby środki były przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować zakupy o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • urządzenia,
 • maszyny,
 • oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

DOFINANSOWANIE dla osób niepełnosprawnych PFRON 2022

Kolejną możliwą ścieżką pozyskania środków a mianowicie dofinansowanie PFRON na otworzenie działalności gospodarczej. Jest ona dedykowana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, ale także i w tej grupie społecznej jest wielu przedsiębiorczych osób.

Dotacje PFRON: JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia osoba bezrobotna może otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacje dla niepełnosprawnych 2022: PODOBIEŃSTWA?

Jest to bardzo podobna forma wsparcia co wcześniej wspomnianego dofinansowania z Urzędu Pracy. W tym artykule przedstawię dla Ciebie główne cechy wyróżniające od wcześniej wspomnianego dofinansowania.

FUNDUSZE UE NA START 2022

Dotacje UE na założenie firmy składają się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowe dofinansowanie na założenie Twojej firmy (maksymalna pomoc to 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • także doradztwo i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na koniec, często comiesięczna pomostówka (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

Wymagania dotyczące kandydatów to przede wszystkim status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo. Pełną listę grup defaworyzowanych objętych tymi funduszami znajdziesz w artykule dofinansowanie unijne na start.

DOFINANSOWANIE UNIJNE DLA NOWYCH FIRM 2022: JAKIE KOLEJNE WYMOGI

Oprócz wcześniej wymienionego podziału dotacje unijne na start kierowane są do osób, które przynależą do pewnych grup społecznych, m.in.:

 • po pierwsze, zarejestrowani w PUP,
 • następnie, bezrobotni niezarejestrowane w PUP,
 • także imigranci,
 • dodatkowo, reemigranci-Polacy, którzy byli za granicą przez co najmniej 6 miesięcy (bez przerwy),
 • co więcej, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny,
 • oraz tzw. ubodzy pracujący – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • a także, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych,
 • czasami także pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Co więcej, w ramach poszczególnych naborów dodatkowe punkty otrzymać możesz za:

 • przede wszystkim płeć: przeważnie kobiety otrzymują dodatkowe punkty,
 • następnie, stopień wykształcenia: im niższe, tym więcej punktów przy naborze o dotację,
 • a także, udokumentowany okres na bezrobociu: osoby długotrwale bezrobotne (przez co najmniej 12 miesięcy) otrzymują premie,
 • dodatkowo za stopień niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE NA FIRMĘ OBSZARY WIEJSKIE 2022: POMOC?

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com