Kto napisze biznesplan

Biznesplan dla firmy jest dokumentem o znaczeniu planistycznym i strategicznym. Stanowi również nieocenione narzędzie dla rozwoju firmy, niezależnie od jej stażu. Może być także pomocny przy ubieganiu się dofinansowanie na założenie i rozwój firmy. Ale kto napisze biznesplan. Zrozumiesz jego istotę oraz kluczowe elementy składowe. Materiały te pomogą Ci w jego opracowaniu.

Jak napisać biznesplan: Od pomysłu do realizacji

Twój biznesplan powinien jasno określać kierunek rozwoju biznesu poprzez odpowiedzi na istotne pytania, takie jak:

 • Przede wszystkim, jaki posiadasz pomysł na inwestycję,
 • Dalej, jak możesz pogrupować produkty/usługi, które trafią do klienta,
 • Co je odróżnia od konkurencji,
 • Jak będziesz świadczył usługi,
 • Jakich kanałów dystrybucji użyjesz,
 • Dodatkowo, jak zaistnieć na konkurencyjnym rynku poprzez kreowanie wizerunku,
 • A także, jakie finansowanie jest odpowiednie do inwestycji.

Te pytania stanowią tylko wstęp do przygotowania skutecznego biznes planu.

Kto napisze biznesplan: dokładne przygotowanie 

Sumienne przygotowanie biznesplanu pozwoli znaleźć odpowiedzi na kluczowe aspekty takie jak:

 • Przede wszystkim, cel i kierunek rozwoju oraz inicjatywy,
 • Dalej, potrzebny okres realizacji oraz harmonogram czasowy działań,
 • Następnie, metody wdrożenia procesu czy sieci dystrybucji.

Do czego potrzebny jest biznesplan

Biznesplan jest, w mojej ocenie, głównie dokumentem planistycznym. Ma on na celu uporządkowanie wizji przez m.in. wskazanie trudności i wyzwań do pokonania. Biznesplan jest niezbędny przy tworzeniu spójnej wizji Twojej firmy. Pamiętaj, że sukces zależy głównie od Twojej motywacji i siły sprawczej w jego realizacji.

Profesjonalne biznesplany są czymś więcej niż tylko dokumentem schowanym do szuflady doradcy bankowego. Stanowią one także kluczowy dokument, który przedstawić można m.in.:

 • Przede wszystkim inwestorom, zarówno pojedynczym osobom (przeważnie z doświadczeniem biznesowym), jak i instytucjom profesjonalnie zajmującym się inwestowaniem (fundusze),
 • Dodatkowo, instytucjom oceniającym wnioski o dotacje.

Kto napisze biznesplan firmy: Strategie i adaptacja

Pomysł na firmę lub jej rozwój należy zawsze przetestować. Zebrana wiedza, doświadczenia i analiza posłużą Ci jako główne kierunkowskazy przy opracowywaniu tego dokumentu. W zależności od typu odbiorcy, skład biznesplanu może się delikatnie różnić, ale główny zarys dokumentu pozostaje bez zmian. Przedstawiony model biznesplanu posiada wiele zalet, które opiszę w późniejszej części wpisu.

Kto napisz biznes plan: zacznij od spisu treści

Dobry biznesplan nie musi być obszernym dokumentem. Wystarczy 15-20 rzetelnie opracowanych stron A4, aby zarysować Twój pomysł na potrzeby wewnętrzne. Nie ma stałego spisu treści biznesplanu; istnieją jednak kluczowe elementy, które powinien zawierać. Poniższy szablon może służyć jako pomoc przy opracowywaniu Twojego biznesplanu:

 1. Streszczenie biznesplanu,
 2. Opis biznesu i branży,
 3. Weryfikacja rynkowa i analiza konkurencji,
 4. Marketing i dystrybucja sprzedaży,
 5. Model zarządzania,
 6. Analiza SWOT,
 7. Prognozy finansowe.

Jak przygotować biznesplan: Streszczenie

Streszczenie biznesplanu powinno być napisane na samym końcu procesu przygotowania dokumentu. Po opracowaniu wszystkich jego elementów, będziesz dokładnie wiedział, co Twój biznesplan przedstawia. Często wizja działalności lub inwestycji ulega zmianie w trakcie tworzenia dokumentu.

Zawsze możesz zdecydować się na lakoniczne podsumowanie, jednak warto, aby oddawało ono esencję Twojego pomysłu na biznes oraz inwestycje. Zaleca się, aby streszczenie biznesplanu było zwięzłe – ograniczone do jednej strony lub półtorej.

W streszczeniu umieść elementy takie jak:

 1. Zwięzły opis misji i wizji firmy,
 2. Informacje o produktach i/lub usługach,
 3. Opis bazy klientów, rynku i trendów,
 4. Wytyczne finansowe.

kto napisz biznesplan: Opis biznesu i branży

Przy opracowywaniu tego kluczowego elementu biznesplanu uwzględnij następujące aspekty:

 1. Charakter branży i kierunki, w jakie podążają obecne na rynku podmioty,
 2. Dostępne dane sektorowe oraz opracowania i raporty branżowe. Zdobądź te informacje,
 3. Wpływ trendów demograficznych, ekonomicznych, kulturowych na Twój biznes i jego otoczenie,
 4. Zestaw dane branżowe ze swoim pomysłem na działalność lub inwestycję,
 5. Porównaj standardowe oferty rynkowe z ofertą Twojej firmy,
 6. Wskaż swoją wizję i misję firmy oraz wartość dodaną. Postaraj się odpowiedzieć na pytanie: czy i w jaki sposób wartości firmy i produktów spełniają potrzeby klientów?

Te kroki pomogą Ci odpowiednio nakierować profil działalności oraz jej produkty w kierunku większej konkurencyjności.

kto sporządzi biznesplan: Weryfikacja rynkowa i konkurencji

W tym segmencie biznesplanu dokładnie oceniaj swoich konkurentów rynkowych:

 1. Zidentyfikuj głównych konkurentów,
 2. Analizuj problemy, z jakimi mierzą się firmy w branży,
 3. Oszacuj udziały w rynku tych firm, np. poprzez zestawienie wartości ich sprzedaży z ogólną wartością branży,
 4. Wskaż i omów bariery wejścia na rynek, które pozwolą na lewarowanie nad konkurentami poprzez opóźnienie ich pojawienia się na rynku.

Biznesplan: Marketing i dystrybucja

Zajmij się w tej części następującymi kwestiami:

 1. Opis Twoich produktów i/lub usług oraz wartość dodaną, którą oferujesz klientom,
 2. Innowacyjność Twoich rozwiązań,
 3. Sposób wyceny Twojego asortymentu,
 4. Analiza dystrybucji i dotarcia do klientów końcowych,
 5. Określenie profilu klienta – czy jest to klient detaliczny, czy hurtowy,
 6. Zbadaj, czy towary Twojej firmy wymagają specjalnego przechowywania, pakowania, czy transportu,
 7. Opisz strategię marketingową, która zbuduje udział w rynku (np. strona internetowa, mailing, media społecznościowe).

Jak przygotować biznesplan: Model zarządzania

W tej części biznesplanu należy szczegółowo przedstawić formę prawną firmy i wskaż ewentualnych udziałowców, na przykład w przypadku spółki z o.o. Skoncentruj się na kwalifikacjach oraz doświadczeniu kadry zarządzającej oraz polityce personalnej dotyczącej pracowników.

Opracowanie tego segmentu planu biznesowego pozwoli Ci na:

 1. Określenie optymalnej struktury organizacyjnej,
 2. Ustalenie zasad personalnych, które ułatwią procesy rekrutacyjne i awansów w firmie,
 3. Zdefiniowanie podziału zadań operacyjnych, identyfikując zadania, które możesz zlecić na zewnątrz, takie jak księgowość czy IT.

Analiza SWOT

Analiza SWOT to kluczowy element każdego biznesplanu, który pozwala na ocenę silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, szans rynkowych oraz potencjalnych zagrożeń. Tutaj omawiam ją szerzej.

Profesjonalny biznesplan firmy: Prognozy finansowe

Nie zapominaj o przedstawieniu rentowności swojego przedsięwzięcia. W przypadku starania się o finansowanie zewnętrzne, odbiorcy biznesplanu będą przywiązywać szczególną uwagę do tej części, oceniając ją pod kątem realności i spójności z resztą dokumentu.

Prognozy finansowe powinny zawierać:

 1. Projektowany rozwój działalności i jego odzwierciedlenie w wynikach,
 2. Utrzymanie bezpiecznego poziomu rentowności.

W szczegółach przedstaw:

 • Aktywa i pasywa firmy,
 • Zestawienie przychodów, kosztów, podatków,
 • Opcjonalnie, rachunek przepływów pieniężnych, identyfikując źródła generowania i strat gotówki w Twojej firmie.

Pamiętaj o zasadzie księgowych: „lepszy jest zysk niedoszacowany niż przeszacowany, a koszty firmy przeszacowane aniżeli niedoszacowane”. Przygotowanie się na najgorszy scenariusz pozwoli Ci zminimalizować ryzyko nieoczekiwanych wydarzeń, zapewniając większą stabilność finansową.

kto napisze biznesplan: Majątek firmy

Zrozumienie składników majątku firmy to kluczowy element przygotowania biznesplanu. Majątek można podzielić na:

 • Aktywa obrotowe: Zasoby wykorzystywane przez firmę poniżej 12 miesięcy, w tym:
  • Zapasy – towary handlowe lub materiały produkcyjne,
  • Należności – faktury za sprzedane usługi/towary oczekujące na zapłatę,
  • Środki finansowe – gotówka na rachunkach bankowych lub w kasie fiskalnej.
 • Aktywa trwałe: Zasoby wykorzystywane przez firmę powyżej 12 miesięcy, takie jak:
  • Budynki i grunty,
  • Wyposażenie techniczne i środki transportu,
  • Oprogramowanie.

Profesjonalny biznesplan: Pasywa

Pasywa to zobowiązania finansowe firmy, które można podzielić na:

 • Kapitał własny: Środki inwestycyjne plus zysk z okresu obecnego,
 • Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe: Obejmują kredyty, nieopłacone wynagrodzenia pracowników, rozrachunki z dostawcami itp., zależne od okresu spłaty.

Ważna zasada w finansach mówi, że wartość aktywów zawsze równa się wartości pasyw.

Jak przygotować biznesplan: Rachunek wyników

Rachunek wyników, znany również jako rachunek zysków i strat, to zestawienie przychodów i kosztów firmy, które obejmuje:

 • Działalność operacyjna: Główna aktywność firmy,
 • Pozostała działalność operacyjna: Aktywności pośrednio związane z główną działalnością, np. dotacje, darowizny,
 • Działalność finansowa: Zyski i koszty związane z kredytami, pożyczkami, lokatami, obligacjami itp.

Zachęcam do uwzględnienia tych aspektów w Twoim biznesplanie. Mimo że rachunek przepływów pieniężnych jest opcjonalny, warto rozważyć jego dodanie dla pełniejszego obrazu finansowego firmy.

Mam nadzieję, że ten schemat wraz z wytycznymi pomoże Ci samodzielnie przygotować profesjonalny biznesplan. Przeniesienie swoich pomysłów na papier to pierwszy krok do sukcesu, który nie tylko odpowiada na nurtujące pytania, ale również pomaga zidentyfikować potencjalne problemy operacyjne i strategiczne.

Jeżeli jednak ogrom pracy Cię przeraża…

Kto napisze biznesplan? zaufaj profesjonaliście

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan , to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com