Dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy

Ostatnie moje wpisy dotyczyły przede wszystkim dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tym razem przedstawię przedsiębiorcom jedną z możliwych ścieżek rozwoju ich firmy. Mowa o instrumencie dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy

Dla kogo?

Wymagania nie są bardzo wyśrubowane. Zresztą sam oceń:

 • działalność min. 6 miesięcy,
 • jeśli już masz pracowników to na dzień złożenia wniosku nie możesz im zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń, a także z pochodnymi wynagrodzenia (m.in. Składki ZUS),
 • nie zostałeś skazany za przestępstwa o charakterze gospodarczym,
 • w ciągu min. pół roku, które bezpośrednio poprzedzają dzień złożenia aplikacji: nie zredukowałeś wymiaru czasu pracy choćby 1 pracownika, ani żadnego wakatu w formie wypowiedzenia przez Twoją firmę lub na mocy porozumienia stron, z przyczyn, które nie dotyczą pracownika,
 • nie zalegasz z zobowiązaniami cywilnoprawnymi.

Ile można otrzymać?

Dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy przyznawane jest w wysokości do 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia

Obecnie widełki tego dofinansowania to 16.000,00 do ok. 29.000,00 zł.

Aktualne stawki wynagrodzeń znajdziesz tutaj

Ważne, ze jest to refundacja na każdego planowanego do zatrudnionego bezrobotnego.

Czy na pewno dotacja?

No właśnie nie. Dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenia miejsca pracy polega na refundacji kosztów poniesionych w celu wyposażenia albo doposażenia tworzonego stanowiska pracy.

Ważne

Pamiętaj, że wniosek o dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy, trzeba jeszcze złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Kolejnym krokiem jest jego rozpatrzenie przez Urząd Pracy.

Dopiero po pozytywnej opinii Urzędu Pracy podpisujesz umowę, która wskaże wszystkie warunki refundacji, a także listę wszystkich zakupów, które umożliwią stworzenie opisywanego stanowiska pracy dla nowego pracownika.

Co dalej?

Kolejnym krokiem związanym z dofinansowaniem jest pokrycie kosztów we własnym zakresie.  Przekazujesz wszelkie potwierdzenia zakupu do Urzędu Pracy w celu zrefundowania tych wydatków.

Przeznaczenie dofinansowania

Jest trochę ograniczeń z przeznaczeniem dofinansowania. Między innymi  finansowanie z dotacji remontu pomieszczenia, czy wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych.

Często Urzędy Pracy nakładają także limity kwot, jakie mogą być przeznaczone pod dane grupy środków trwałych. Najczęściej spotykane to na przykład:

 • komputery (ok. 4.000,00 zł),
 • telefony komórkowy (ok. 1.500,00 zł),
 • kasy fiskalne (w niektórych Urzędach Pracy całkowity zakaz),
 • samochody (przeważnie do 50{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} wartości dofinansowania).

Tak jak wspomniałem w przypadku poprzednich dofinansowań, każdy Urząd Pracy ma indywidualną politykę w kwestii wytycznych. Przed złożem wniosku o pomoc lepiej zapoznaj się z zapisami regulaminu Urzędu Pracy właściwego  dla funkcjonowania Twojej firmy.

Niektóre działalności na cenzurowanym

Pamiętaj o tym, że niektóre rodzaje działalności są wyłączone z tego dofinansowania. Wykluczenie dotyczy przede wszystkim:

 • działalności sezonowej,
 • handlu obwoźnego oraz obnośnego,
 • prowadzenia lombardu,
 • prowadzeniem salonu gier o charakterze hazardowym.

Dodatkowo, Urząd Pracy nie skieruje do Twojej firmy osoby bezrobotnej, która przed zwolnieniem podejmowała pracę zarobkową u Ciebie. Jest to mechanizm, który ma za zadanie chronić przed wyłudzaniem pieniędzy państwowych.

Trochę księgowości

Za większość dofinansowań nie zapłacisz podatku dochodowego. Co oznacza, że nie możesz ich wynik nie realnego ma odzwierciedlania w księgach rachunkowych. Jest to uzasadnione tym, że nie będzie to wpływać na wysokości przyszłego zobowiązania podatkowego. Sama informacja powinna być natomiast tylko odnotowana w księgach w kolumnie odpowiadającej dodatkowym uwagom.

Niejasność z VAT?

Dodatkowo ważną kwestią jest VAT. Jeśli Twoja firma jest czynnym płatnikiem VAT otrzymasz refundację w kwocie netto.

Można dostać więcej dofinansowania

Urzędy Pracy przewidują wsparcie dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie niepełnosprawnej osoby bezrobotnej. Ze względu na wyższe nakłady, które związane są z wymogiem odpowiedniego przystosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, Państwo przewiduje wyższą kwotę na ten cel. Refundacja dla tej grupy pracowników wynosi aż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kogo dostaniesz za pracownika?

Do pracy na stanowisku, które zostanie utworzone albo doposażone Urzędy Pracy kierują:

 • bezrobotnych,
 • opiekunów osoby niepełnosprawnej, którzy nie jest związani pracą o charakterze zarobkowym i nie pobierają świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku,
 • poszukujących pracy absolwentów, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy.

Ile trzeba utrzymać stanowisko?

Istotną kwestią, którą musisz wiedzieć jest czas na jaki będzie potrzebne nowe stanowisko Twojej firmie.

Dlaczego?

Bo jeśli tylko krótkoterminowo to możesz strzelić sobie w kolano tym dofinansowaniem. Po podpisaniu umowy musisz utrzymać nowe stanowisko przez 24 miesiące. Będzie to implikowało dla Ciebie koniecznością utrzymywania pracownika, który nie przynosi odpowiednich korzyści Twojej firmie.

Zabezpieczenie dofinansowania także ważne

Zabezpieczenia są wręcz identyczne jak te, które wskazałem we wpisie przy dofinansowaniu z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Częste błędy! Uważaj!

Częstą przyczyną decyzji negatywnej jest ich złożenie na nieaktualnym druku. Dokumenty aplikacyjne przygotowuj tylko na świeżo opublikowanych wzorach, które każdy Urząd Pracy umieszcza na swojej stronie internetowej.

Dodatkowo

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest niestety decyzją administracyjną, co implikuje, że przypadku decyzji negatywnej nie masz możliwości odwoływać się od niej.

Ile czasu na zakupy?

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy musisz ponieść nakłady inwestycyjne oraz zatrudnić osobę/y wskazane przez Urząd Pracy w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Jak widzisz istnieje wiele kreatywnych form finansowania Twojej działalności. Ten przykład wsparcia jest na pewno ciekawą alternatywą, która umożliwi rozwój Twojej firmie. Stosunkowo duża kwota możliwa do uzyskania przez przedsiębiorcę wpływa na popularność wśród bardziej zorientowanych przedsiębiorców.

Pamiętaj, że oprócz korzyści jakie osiągniesz dzięki temu dofinansowaniu, będziesz musiał zmierzyć się z pewnymi niedogodnościami, z których największą są niskie kompetencje osób, kierowanych do zatrudnienia w Twojej firmie.

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści mojego fanpage lub bloga.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na rozwój i jak uzupełnić. Pomogę Ci

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt