DOTACJE DLA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA 2022

Wiek to doświadczenie i opanowanie. Coraz więcej osób po 50 roku życia planuje założenie własnej działalności gospodarczej. Szukają odpowiedzi jak uzyskać pieniądze na  założenie własnej firmy. W tej grupie spora część zainteresowanych to osoby, które pozostają bez zatrudniania. Dziś zaprezentuję Wam możliwości jakie daje dotacje dla osób po 50 roku życia 2022. W tym artykule przedstawię możliwości pozyskania finansowania, czyli gdzie i jak uzyskać pieniądze na założenie działalności.

Omówimy takie dotacje na firmę jak:

Dlaczego umieściliśmy program Premia na pozarolniczą działalność? Ostatecznie prawdopodobnie ostatnia edycja tej dotacji ARiMR będzie trwała w lutym 2022, dlatego formalnie nabór można rozpatrywać jako forma funduszy na start 2022.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacje dla bezrobotnych po 50 roku życia 2022 z urzędu pracy dotyczy programu RPO oraz środków z Funduszu Pracy.

DOTACJA z PUP na założenie działalności: KWOTA DOTACJI

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy dla osób powyżej 50 roku życia ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie.

DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI Z URZĘDU PRACY dla osób po 50 roku życia: WYMAGANIA

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+ mają kilka obwarowań, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJA Z URZĘDU PRACY dla osób powyżej 50 roku życia: OKRES OCZEKIWANIA NA DOTACJE

Dotacje z urzędu pracy 2022 są z reguły rozstrzygane w ciągu 30 dniu od złożenia wniosku (nabór o dofinansowanie system ciągły) lub 30 dni od zakończenia naboru o dofinansowanie z urzędu pracy 2022

DOTACJE PFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2022

Coraz częściej osoby niepełnosprawne chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby niepełnosprawne mogą także skorzystać ze środków z urzędu pracy jak dla zdrowej osoby bezrobotnej. Osoby poniżej 30 roku życia z niepełnosprawnościami także mogą ubiegać się o te fundusze.

ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Tutaj występuje znacząca różnica. Dla osób niepełnosprawnych kwota w ramach dofinansowania z PFRON może wynieść nawet 15 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze.

Pozostałe kryteria i wytyczne są bardzo zbliżone do tych opisanych jak w programie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z PUP.

DOTACJE UNIJNE NA START dla osób powyżej 50 roku życia

Fundusze UE dla start firm podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne dla firm z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na rozpoczęcie działalności składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2500 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START Z UNII, JAKIE WSPARCIE?

Fundusze europejskiej dla osób 50+ składają się z :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 1000 do 2500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE UE?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Dotacje dla osób po 50 roku życia w ramach pomostówki może być wydane m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje dla osób po 50 roku życia 2022: PROFESJONALNY BIZNESPLAN?

Pierwszym krokiem naboru będzie rekrutacja do programu. Na tym etapie przygotowujesz opis przyszłej firmy w prostej formie. Następnie weźmiesz udział w zajęciach grupowych, które poszerzą wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu, rachunkowości, a także promocji. Ostatnim etapem będzie przygotowanie dokumentu jakim jest biznesplan firmy. Oceni go komisja programu. Przy przygotowaniu planu biznesowego kluczowym jest, aby precyzyjnie przedstawić w nim takie elementy jak:

 • po pierwsze, produkty i usługi przyszłej firmy,
 • następnie, predyspozycje osobiste do prowadzenia firmy,
 • co więcej, analizę rynku i klienta na podstawie danych i raportów rynkowych,
 • przedstawienie form reklamy,
 • także wskazanie głównych konkurentów,
 • na koniec rachunek wyników.

DOFINANSOWANIE Z LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE są wysokie. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od programu  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022 z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

DOFINANSOWANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA: JAKIE KWOTY?

Tutaj czeka Cię miłe zaskoczenie. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania. Warto zaznaczyć, że Lokalne Kryteria Wyboru często przyznają osobom po 50 roku życia dodatkowe punkty za tzw. grupy defaworyzowane na rynku pracy.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

Pomimo licznych wątpliwości ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się w 2022.  Poprzedni nabór jest co prawda jeszcze w trakcie oceny, ale zgłaszane zainteresowanie ze strony klientów spowodowało, że już teraz publikuję ten wpis. Masz odpowiednio dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się pod kolejną edycje funduszy UE. Ten wpis pomoże rozeznać się w tematyce dotacji UE osobom, które nie zdecydowały się na udział w poprzednich naborach na pozarolniczą działalność gospodarczą.

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej Działalności gospodarczej

W ramach programu premia ARiMR tylko osoby do 40 roku życia mogą liczyć na dodatkowe punkty za przynależność do grupy wiekowej. Nie oznacza to, że osoby powyżej 50 roku życia nie mogą się o nie ubiegać.

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU PREMIA ARIMR?

Po premie na pozarolniczą działalność mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Premia na działalność pozarolniczą ma na celu zachęcenie osób do pracy na działalności pozarolniczej.

Aby kwalifikować się do premii z działalności pozarolniczej, nie możesz być wpisany do CEIDG 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Wykluczeni z programu premia na pozarolniczą działalność gospodarczą są beneficjenci:

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI: BRAK OBOWIĄZKU DOPŁAT

Według proponowanych zmian w działaniu Premia na działalność pozarolniczą nie będzie już obowiązku jednolitych płatności obszarowych.

Uchylono cały paragraf 2 ustęp 2 pkt 2.

Pomoc w działaniu Premia ARiMR może uzyskać także jeżeli do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie przyznano jednolitej płatności obszarowej. Ta zmiana na pewno umożliwi ubieganie się o pomoc znacznej ilości wnioskodawców.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2021: W KOŃCU PENDRIVE

W końcu XXI wiek zawitał do ARiMR. Dotychczas składanie biznesplanów o premie na pozarolniczą działalność odbywało się w formie CD/DVD. Agencja zapomniała chyba, że współczesne komputery przeważnie nie mają odtwarzaczy CD/DVD, a zdecydowana większość danych przekazuje się na pendrive.

Dofinansowanie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności ma już dopuszczać nośniki pamięci USB. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt