DOFINANSOWANIE NA KOPARKĘ

Koparki są niezwykle wszechstronne i mogą być wykorzystywane w różnych branżach i projektach. Są używane do prac budowlanych, remontowych, rolniczych, a także w górnictwie czy inżynierii lądowej. Ich różnorodne zastosowania sprawiają, że są nieocenione w wielu dziedzinach. Usługi koparką pozwalają wykonać prace ziemne i wyburzeniowe znacznie szybciej niż tradycyjnymi metodami. Koparki są znacznie bardziej wydajne niż praca ręczna, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu i kosztów. Dziś przedstawię Ci jak uzyskać pieniądze na założenie firmy w branży budowlanej, a dokładnie jak otrzymać dofinansowanie na koparkę.

jakie UPRAWNIENIA NA KOPARKĘ?

Zdobycie kompetencji w obszarze koparko-ładowarek cieszy się ogromną popularnością w sektorze budowlanym. Aby uzyskać uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych, konieczne jest spełnienie pewnych wymogów formalnych.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia musi być pełnoletnia.

Posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego jest wymagane.

Aktualne świadectwo lekarskie jest niezbędne. Zazwyczaj przeprowadza się je w ośrodkach szkoleniowych, aby potwierdzić brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparko-ładowarki.

W przypadku planowania poruszania się koparko-ładowarką po drogach publicznych, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Jeśli kandydat ma już inne uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych, konieczne jest udokumentowanie ich w odpowiedniej książce operatora maszyn budowlanych.

Warto zaznaczyć, że konieczność posiadania prawa jazdy nie obowiązuje, jeśli operator ma zamiar pracować jedynie na placu budowy i nie planuje wyjeżdżać na drogi publiczne.

Czasami organizatorzy kursów dopuszczają uczestników do szkolenia dopiero po dostarczeniu dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z maszynami budowlanymi lub innymi urządzeniami technicznymi. Jednak w przypadku braku takiego doświadczenia, istnieje możliwość zastąpienia go dodatkowymi zajęciami praktycznymi.

popularność usług ziemnych

Koparki są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo operatora oraz osób pracujących na budowie. Ich stabilna konstrukcja i zaawansowane systemy bezpieczeństwa minimalizują ryzyko wypadków.

Dzięki koparkom wiele prac można wykonać przy użyciu tylko jednego operatora, co zmniejsza potrzebę zatrudniania większej liczby pracowników. To oznacza mniejsze koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą personelu.

Wielu przedsiębiorców oferuje usługi koparką, co sprawia, że są one łatwo dostępne na rynku. To oznacza konkurencyjne ceny i możliwość wyboru spośród wielu dostawców.

Nowoczesne koparki są coraz bardziej przyjazne dla środowiska, co przyciąga klientów poszukujących rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W rezultacie usługi koparką są popularne ze względu na swoją wszechstronność, efektywność, dokładność i bezpieczeństwo, co przekłada się na zadowolenie klientów i rosnący popyt na te usługi.

Gdzie wykorzystasz koparkę

Koparki to wszechstronne maszyny budowlane, które znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Oto kilka przykładów prac, w których wykorzystuje się koparki.

Prace ziemne: są niezastąpione przy wykopywaniu, przekopywaniu lub wyrównywaniu terenu. Wykorzystuje się je do tworzenia wykopów pod fundamenty budynków, wykopywania rowów czy kopania dołów pod instalacje wodno-kanalizacyjne.

Budowa dróg: Koparki są używane do wykopywania rowów przydrożnych, tworzenia nasypów i sporządzania fundamentów pod nawierzchnie drogowe.

Budowa kanałów i rurociągów: umożliwiają wykopanie rowów i kanałów potrzebnych do układania rur wodociągowych, kanalizacyjnych czy gazowych.

Wyburzenia: Koparki z odpowiednimi osprzętami są używane do rozbiórek budynków i konstrukcji.

Prace ogólnobudowlane: Koparki pomagają w różnych pracach budowlanych, takich jak przemieszczanie i układanie materiałów budowlanych, niwelowanie terenu, a także usuwanie gruzu i odpadów.

Budowa stawów i basenów: Koparki mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych zbiorników wodnych, jak stawy i baseny.

Prace w ogrodnictwie: W mniejszych koparkach wykorzystuje się w ogrodnictwie do przekopywania i przygotowywania gruntów pod sadzenie roślin czy drzew.

Prace w górnictwie: W niektórych przypadkach koparki stosuje się w górnictwie do wydobycia surowców mineralnych lub kopaliny.

Koparki są niezwykle wszechstronnymi maszynami, które znacząco ułatwiają i przyspieszają prace związane z budownictwem, infrastrukturą i innymi dziedzinami.

DOFINANSOWANIE NA KOPARKĘ: URZĄD PRACY

Dofinansowanie PUP (skrót od Powiatowy Urzędy Pracy) to pieniądze na firmę dla bezrobotnych osób. Dzielone są na 3 kategorie wiekowe:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

DOTACJA PUP NA KOPARKĘ: KWOTA DOTACJI

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest w widełkach. Pieniądze na firmę uzależnione są od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

To jaka kwota dofinansowania na firmę będzie dostępna wskazuje zawsze PUP w komunikatach. Jest ona między 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. PUP mają autonomię w tym zakresie. Koparka może być sfinansowana obecnie do wysokość ponad 43 000 zł (początek 2024 roku).

Środki z tej dotacji raczej nie wystarczą na zakup nowej koparki. Więc, albo będziesz dysponował odłożona gotówką, by dołożyć do przedsięwzięcia, albo zdecydujesz się na używaną (z reguły poleasingową).

JAK OTRZYMAĆ DOTACJE NA KOPARKĘ: WYMAGANIA

Aby ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze strony Urzędu Pracy, należy spełnić określone warunki i kryteria. Warunki uczestnictwa obejmują wiele aspektów.

Status osoby bezrobotnej: Konieczne jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).

Brak prowadzenia działalności gospodarczej: Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może prowadzić działalności gospodarczej, czyli mieć wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przez okres co najmniej roku przed złożeniem wniosku o dotację na założenie firmy.

Nie korzystałeś z innych świadczeń: W niektórych przypadkach, beneficjent dofinansowania nie może być jednocześnie beneficjentem innych świadczeń finansowych lub pożyczek na preferencyjnych warunkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanych przez inne instytucje lub programy. Urzędy Pracy zazwyczaj przyznają dofinansowanie tylko raz w ciągu życia.

Brak kar karnych: Osoba ubiegająca się o dotację nie może być karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Kontynuacja udziału w programach: Osoba, która ubiega się o wsparcie, musi kontynuować uczestnictwo w szkoleniach, stażach lub realizacji indywidualnego planu działania przygotowanego przez Urząd Pracy, nie przerwawszy tego z własnej winy.

Warto zaznaczyć, że minimalny okres bezrobocia nie jest zawsze wymagany, chociaż niektóre placówki Urzędu Pracy mogą wprowadzić taki warunek. Ważne jest dokładne zapoznanie się z regulaminami i warunkami oferowanymi przez konkretne Urzędy Pracy, które mogą nieco się różnić w zależności od regionu.

DOTACJE PFRON NA KOPARKĘ

Dofinansowanie na koparkę PFRON to wyższa dotacja na firmę. Możesz ubiegać się nawet o 15-krotność średniej pensji. Powiatowe Urzędy Pracy zazwyczaj wyznaczają własne limity. Dotacje na koparkę dla osób niepełnosprawnych ostatnio wahają się od 45 000 zł do 55 000 zł.

Dofinansowanie UNIJNE NA KOPARKĘ

Dotacje Unijne na koparkę podzielone są ze względu na kategorie wiekowe:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na koparkę z ww. programów przeprowadzane są w każdym województwie. Cechą wyróżniającą dotacje unijne na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie na koparkę z Unii ma sobie zaszyte trzy części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

NA CO PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Pomostówka (comiesięczna dotacja) pomoże sfinansować Ci koszty bieżące, m.in.:

 • po pierwsze, na paliwo do koparki,
 • dodatkowo serwis małej koparki,
 • co więcej, ubezpieczenie wyposażanie,
 • na końcu nawet na oklejenie maszyny reklamą.

Dobrze przemyślane wydatkowanie dotacji, może wpłynąć na praktycznie bezkosztowa prowadzenie firmy przez pierwsze 6-12 miesięcy.

LGD DOTACJA NA KOPARKĘ

Lokalne Grupy Działania to podmioty, które zrzeszają lokalne organizacje i ludność mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • po pierwsze mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest także przedsiębiorczość.

Pieniądze na koparkę w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Dużą przewagą tej dotacji jest fakt, że nie musisz być osobą bezrobotną. Pomoże Ci to w pierwszych miesiącach na rozruch firmy, który możesz połączyć z pracą zawodową.

LGD DOTACJE: OD CZEGO ZALEŻY DOTACJA NA KOPARKĘ?

Dofinansowanie na koparkę z LGD to największa dotacja dla osób ubezpieczonych na ZUS. Tak jak wspomniałem wcześniej kwoty funduszy na start są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. To jaką dotacje otrzymasz zależy od kwoty, która dostępna jest w ogłoszeniu. Tzn. jeżeli otrzymasz decyzję pozytywną i Twój projekt mieści się w limicie środków komisja nie może ani przyznać Ci więcej, ani mniej niż kwota w ogłoszeniu.

DOTACJA LGD NA KOPARKĘ: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

Wsparcie w starcie: czyli preferencyjna pożyczka na koparkę

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

Wsparcie w starcie: ponad 140 000 na koparkę

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie na koparkę 👉 zdaj się na profesjonalistów

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com