DOFINANSOWANIE PUP 2021: CZYLI ŹRÓDŁO FINANSOWANIA TWOJEJ FIRMY

Macie pomysł na działalność? Nie wiecie jak sfinansować Wasze przedsięwzięcie? Brakuje informacji w Internecie na temat dotacji? Macie dosyć szukania wiadomości „po omacku” lub weryfikowania niepewnych źródeł informacji? Oferta banku jest zbyt droga? W tym wpisie przedstawię wam jeden z możliwych elementów, czyli Dofinansowanie PUP 2021.

Fundusze UE świetny pomysł, ALE GDZIE SZUKAĆ?

Jedną z instytucji, do której możecie się kierować to Urzędy Pracy. Programy, takie jak POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój), czy Fundusz Pracy finansują są co roku dotacje na bezrobotnych.

DOFINANSOWANIE PUP 2021: DLA KOGO?

Dotacje z PUP są dla osób bezrobotnych:

 • do 29 roku życia – (skrót POWER) ,
 • powyżej 29 roku życia – (skrót RPO),
 • bez limitu wiekowego –Fundusz Pracy.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2021 będzie mieścić się w pewnych widełkach wartości. Kwota dotacji zależy do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wartość funduszy na start jest pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Pomagając finansowanie i zakładanie wielu firm w Polsce, zauważyłem brak jednego wzoru wniosków z biznesplanem pod dotacje z Urzędu Pracy.

Brak uniwersalnego druku formularza pod to dofinansowanie bywa czasem mylący dla wielu Wnioskodawców. Dlaczego? Często wymieniając się doświadczeniami na forach nie mogą dojść do porozumienia w kwestii elementów budowy wniosków oraz treści, jakie powinny zawierać. Każdy z Urzędów Pracy ma możliwość wymagania przedstawienia dokumentacji na swoim własnym druku. Choć większość jego części jest podobna, to sama forma ich prezentacji już nie.

W tym wpisie przybliżę budowę najbardziej rozbudowanej wersji formularza, która przygotuje Cię na wszystkie ewentualności.

WYMAGANIA

Warunki ubiegania się o dotacje PUP, m.in:

 • po pierwsze status osoby bezrobotnej,
 • dalej, brak prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku – nie dotyczy dofinansowania PUP na przebranżowienie (o tym na końcu),
 • następnie nie można być beneficjentem dotacji z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na założenie działalności przez minimum 5 lat przed złożeniem nowego wniosku – chociaż niektóre Urzędy uznają, że Wnioskodawca może otrzymać taką pomoc tylko raz w życiu,
 • także brak wyroku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • co więcej nie można odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy kierowanej przez Urząd Pracy (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny).

Urzędy raczej nie wymagają minimalnego stażu na bezrobociu. Zdarza się więc tak, że moi klienci zaraz po zarejestrowaniu się w PUP składają dokumenty o dotacje. Pamiętaj – nie zawsze jest to regułą.

DOFINANSOWANIE PUP 2021: WYKLUCZENIA

Dotacja z PUP może być przyznana na wiele rodzajów firm.  Pokaże Ci raczej te, na które nie otrzymasz funduszy UE. To m.in. działalności:

 • po pierwsze w formie spółek,
 • dalej wytwórcze w rolnictwie,
 • dodatkowo usługi w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez wykształcenia kierunkowego,
 • kolejnym typem są handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • także lombardu,
 • co więcej, produkcyjnej: wyrobów alkoholowych.

Wykluczenia znajdziesz zawsze w regulaminie danego Urzędu Pracy. Przedstawione przeze mnie przykłady nie wyczerpują tych wykluczeń. W niektórych, dla przykładu, działalność transportu osób (taksówki) jest wykluczona poprzez zakaz zakupu środka transportu w innych pozwala się na zakup pojazdu, nawet używanego.

DOFINANSOWANIE PUP 2021: PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Na Pewno najbardziej interesuje Cię przeznaczenie otrzymanych z dotacji. Niestety, każdy Urząd Pracy ma swoją politykę.

PUP stosują pewne progi procentowe przeznaczenia finansowania. Najpopularniejsze z nich przestawiam tutaj:

 • po pierwsze reklama (przeważnie 10-30 proc. kwoty dotacji),
 • dalej towar do odsprzedaży lub materiały (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • na koniec konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Na środki trwałe (np. maszyny, urządzenia) nie ma górnych limitów – nawet 100%. Z reguły nakładane są nakazy zakupu nowych przedmiotów. W wyjątkowych przypadkach mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

NIETYPOWE Koszty

Niektóre PUP pozwalają na koszty prac remontowych inne nie. Przed wpisaniem w listę wydatków sprawdź regulamin danego Urzędu Pracy. Czemu tak jest? Wiem, tzn. nie wiem, ale „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę”.

Wpisane nakłady musisz dokładnie uzasadnić, w szczególności w przypadkach zakupów, które bez tego uzasadnienia mogą budzić wątpliwości urzędnika, np. zakup komputera za 12.000,00 zł dla grafika lub programisty.

Przy zakupach z Internetu często sprzedający doliczają koszty wysyłki. Ta pozycja nie będzie podlegać finansowaniu z dotacji.

Pamiętaj, że dotacja z Urzędu Pracy będzie przeznaczona na te wydatki, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przykładu, PUP nie przyzna środków na zakup ekspresu dla działalności związanej z prowadzeniem sklepu online.

Dotacje PUP NIE są PRZEZNACZONE NA KOSZTY ZWIĄZANE Z CODZIENNYM FUNKCJONOWANIEM TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, M.IN.:

 • po pierwsze czynsz,
 • dalej ZUS,
 • także księgowość,
 • co więcej leasing,
 • na koniec wynagrodzenie..

Dotacji nie podlega też „refinansowanie” kosztów już poniesionych.

Wszystkie koszty kwalifikowalne należy w kwotach brutto. Jeśli będziesz płatnikiem VAT, nie możesz ubiegać się o zwrot tego podatku w części finansowanej z dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje PUP 2021: TWOJE ZOBOWIĄZANIE

My otrzymać dotacje musisz przedstawić proponowane zabezpieczenie środków. PUP musi mieć pewność zwrotu przez Ciebie dofinansowania jeżeli złamiesz zapisy umowy.

Po co jest zabezpieczenie? M.in.:

 • po pierwsze, prowadzenie działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • dalej, podjęcie zatrudnienia jakiejkolwiek formie przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy,
 • także sprzedaż środków trwałych, które zakupiłeś z dofinansowania w przeciągu pierwszych 12 miesięcy,
 • co więcej powstanie zaległości w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Katalog zabezpieczeń jest całkiem szeroki. Jednak tylko w teorii. Nie każdy PUP honoruje wszystkie pozycje.

Dotacja PUP na firmę 2021: ZABEZPIECZENIE

Regulaminy dotacji wskazują następujące formy zabezpieczenia:

 • weksel własny z poręczeniem wekslowym,
 • poręczenie osób fizycznych,
 • blokadę środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • zastaw rejestrowy– wymaga wskazania w oświadczeniu majątkowym ruchomości o  wartości odpowiadającej wartości dofinansowania,
 • wpis hipoteczny– wymaga wskazania w oświadczeniu majątkowym nieruchomości nieobciążonej o wartości odpowiadającej wartości dofinansowania,
 • notarialnie ustanowiony akt o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W przypadku poręczeń, nie każda osoba może zostać żyrantem dla dofinansowania z Urzędu Pracy. Warunkiem są dochody miesięczne poręczyciela. Tak jak pewnie się domyślasz „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę” wyznaczania tych wielkości.

Za zasadę możemy sobie przyjąć, że zaczynają się od minimalnej stawki wyznaczonej przez przepisy prawa pracy. Jednak nie jest to zasadą dla wszystkich Urzędów Pracy. Niektóre wychodzą naprzeciw przyszłym beneficjentom i umożliwiają poręczenie przez jednego poręczyciela jeśli zarabia kwotę oscylująca w okolicy 2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Źródło dochodu musi być stałe (odpowiadające okresowi z umowy o dofinansowanie), czyli podstawą może być:

 • po pierwsze umowa o pracę,
 • dodatkowo renta,
 • co więcej emerytura,
 • na koniec umowa wynajmu.

DOFINANSOWANIE PUP 2021: części składowe

Dokumenty o dofinansowanie składa się z paru elementów:

 • po pierwsze samego wniosku o dofinansowanie (czasami w jego treści zawarty jest już biznesplan, czasami stanowi osobny dokument),
 • dalej załączników odpowiednie dla wybranej formy zabezpieczenia (dla poręczycieli będzie to oświadczenie majątkowe wraz ze zgodą współmałżonków, dla pozostałych oświadczenie majątkowe wnioskodawcy wraz ze zgodą współmałżonka),
 • co więcej formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wypełniany jest obowiązkowo dla podmiotów i osób, które ubiegają się o dofinansowanie,
 • a także pozostałych załączników, m.in.: dokumentujące Twoje doświadczenie i wykształcenie, umowy przedwstępne, prawo do lokalu/mieszkania (do tych, które są kserokopią należy dodać klauzulę „potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą, podpisem),
 • oświadczenia związane z zasadami przyznawania dofinansowania z Urzędu Pracy, szeregu innych pouczeń (przeważnie
  znajdują się na końcu wniosku).

NAJWAŻNIEJSZE

Najważniejszym dokumentem jest oczywiście wniosek z biznesplanem. Zawiera on następujące części:

 • przede wszystkim, wskazanie głównego przedmiotu działalności i kodu PKD,
 • dalej, sytuacja w branży także lokalnie,
 • następnie jak przygotowałeś się do prowadzenia firmy (wykształcenie, lata pracy, co masz do działalności),
 • opis promocji i działań marketingowy: konkurenci, klienci, narzędzia promocji, analizę SWOT,
 • także przewidywane wyniki finansowe.

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Część opisową wskaż usługi/towary, sposób dystrybucji (np. kosmetyczne z dojazdem do klienta). Przedstaw cennik i pokrótce opisz asortyment.

W branżach nawiąż do trendów, wykorzystując dane statystyczne opracowane przez GUS. Znajdziesz wiele raportów i analiz, które możesz wykorzystać w swoim wniosku.

Przedstaw ukończone szkoły, kursy, miejsca pracy wraz z latami i stanowiskami. Dodatkowo, warto zawsze opisać zakres kompetencji i uzyskanej wiedzy, a także uwarunkowania do prowadzenia działalności o danym profilu.

Co jeżeli jesteś samoukiem i nie możesz pochwalić się świadectwami pracy lub dyplomami? Jest to trudniejsze zadanie, jednak warto jest zebrać referencje i portfolio, które urealnią posiadane przez Ciebie kompetencje.

Udział własny nie jest zawsze wymagany, jednak PUP przychylniej rozpatrują takie wnioski. Do wkładu własnego zalicza się pieniądze, narzędzia, urządzenia, środek transportu, nieruchomość itp.

Konkurenci i Klienci

W tej części Wykorzystaj zbiory danych, m.in. wyszukiwarka Google, baza CEIDG. Znajdziesz tam firmy o podobnym profilu działalności, a także opinie o nich. Przy opisywaniu Twoich klientów przedstaw dane statystyczne oraz z trendy rynkowe. Odszukaj ogólną statystykę (krajową/wojewódzką/powiatową) i przełóż ją na Twoją lokalizację. Odpowiedz na pytanie „czy dana grupa docelowych klientów jest wystarczająca do utrzymania rentowności firmy?”. Dodatkowo przedstaw co dana grupa klientów potrzebuje firm takich jak Twoja.

Promocja

Tutaj należy opisz za pomocą jakich działań będziesz promował firmę w danej społeczności. Formy marketingu muszą być spójne z profilem Twojej działalności.

Przewidywane Wyniki

Porozmawiajmy o liczbach.

Przewidywane wyniki finansowe to nic innego jak zestawienie przychodów i kosztów im odpowiadającym. Wpływy muszą stanowić odzwierciedlenie ilości planowanych do sprzedaży i cennika z poprzednich części wniosku. Jeżeli jest na to miejsce we wniosku wskaż wyjaśnienia do przyjętych obliczeń. Możesz wykorzystać dane statystyczne, które wcześniej Ci pokazałem, możliwości wytwórczych Twojej firmy, obserwacje konkurentów, doświadczenie z branży, w której pracowałeś.

Koszty zmienne zawsze są proporcjonalne do skali przychodów (np. jeśli prowadzisz działalność handlową i sprzedałeś towary za 10.000,00 zł z narzutem wynoszącym 3.000,00 zł to koszt sprzedanych aktywów wyniósł 7.000,00 zł). Koszty stałe są niezależne od Twoich przychodów (np. czynsz, rata leasingu, składka ZUS)

DOFINANSOWANIE PUP 2021: TWOJE PODATKI

Często PUP prosi o wskazanie formy opodatkowania. Jest kilka możliwości. Przed wskazaniem określonej, sprawdź czy dana forma działalności się do niej kwalifikuje. Udaj się do doradcy podatkowego lub księgowej. Wybór formy opodatkowania powinien zapewniać Tobie jak najniższe podatki. Masz do wyboru:

 • kartę podatkową,
 • ryczał od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatek liniowy 19 proc.,
 • skala 17 proc i 32 proc.,

Diabeł tkwi w szczegółach

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola. Jeżeli jakieś nie dotyczą Ciebie wpisz „nie dotyczy”.

DOFINANSOWANIE PUP 2021: ile trzeba czekać

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany przeważnie zostanie oceniony do 30 dni. Często pierwsze odpowiedz są po ok 14 dni roboczych. Przy pozytywnej decyzji umawiasz się na podpisanie umowy o dotacje. Dopiero po jej zawarciu możesz zarejestrować swoją działalność oraz zgłosić się jako płatnik ZUS.

Kiedy rozliczyć dotację

Na rozliczenie wydatkowania dofinansowania masz przeważnie od 30 do 60 dni. Dokumenty zakupowe potwierdzające zakup (np. faktury) zepnij razem z potwierdzeniem zapłaty wynikającej z niego kwoty.

Dotacja PUP Bezrobotni: ZALETY

 • po pierwsze, szybka procedura aplikacyjna,
 • dodatkowo, stosunkowe wysokie środki,
 • co więcej, możliwość sfinansowania licznych profili działalności,
 • a także w miarę prosta forma rozliczenia funduszy.

Fundusze z Urzędu pracy: Słabe strony:

 • jako pierwszy, brak jednolitych regulaminów w części m.in. : przeznaczenia środków, rodzajów działalności,
 • co więcej nieprzychylne nastawienie do osób wnioskujących bez potwierdzonego doświadczenia zawodowego,
 • dalej, zakaz podejmowania pracy w przeciągu pierwszych 12 miesięcy działalności (w 2021 nie dotyczy osób, które zamknęły firmy ze względu na COVID19 i nie korzystały z dotacji PUP wcześniej),
 • także, większość PUP nie ogłasza z góry harmonogramu naborów,
 • na koniec Urzędy Pracy czasami nie publikują oficjalnej punktacji do naborów.

Pomimo, ostatniej wady, możemy oszacować szanse na otrzymanie dofinansowania. Zawsze przed przyjęciem zlecenia staram się w ogóle określić możliwość powodzenia wniosku. Pomimo braku oficjalnych list z punktacją w większości naborów możemy przyjąć pewne zasady ich przyznawania.

PUP ZA CO dostaniesz PUNKTY?

Za co otrzymasz punkty:

 • przede wszystkim za przygotowanie merytoryczne: ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie lata oficjalnej pracy: im dłuższe jest i im bardziej związane z profilem działalności tym wyższą punktację otrzymasz,
 • co więcej udział własny, który powinien oscylować na poziomie min. 10-20 proc. potrzebnej do uruchomienia firmy,
 • a także pozyskany lokal pod siedzibę – własność, wynajem, umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo rodzaj zabezpieczenia: najbardziej punktowane są: poręczenia + weksel z poręczeniem,
 • na końcu promesy współpracy, z odbiorcami i/lub dostawcami.

Dofinansowanie PUP Przebranżowienie?

Od 2021 roku Urzędy Pracy wprowadziły pewne udogodnienie dla osób, które:

 • po pierwsze nie korzystały wcześniej z dotacji PUP,
 • a także zamknęły działalność ze względu na negatywne skutki COVID19.

Osoby takie mogą składać wniosek o dofinansowanie przed upływem 12 miesięcy od zamknięcie. Wszystkie informacje na temat dotacji COVID19 znajdziesz w tym linku.

Dotacja z Urzędu Pracy: Podsumowanie

Uzupełniając wniosek trzeba mieć na uwadze wiele aspektów, z którymi osoba pierwszy raz mająca styczność z dokumentami pod dotacje UE może mieć problemy. Nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, żeby poradzić sobie z przygotowaniem poprawnej dokumentacji.

Ale nie martw się. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości, obawy, albo po prostu nie wyrobisz się w krótkim czasie z przygotowaniem wniosku i biznesplanu, możesz to zadanie powierzyć mnie.

Nie tylko kompleksowo uzupełnię dokumentację, ale także pomogę Tobie spokojnie przejść przez cały proces. Mam mapę do Twojego sukcesu.

Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt