Czym jest działalność pozarolnicza?

Działalność pozarolnicza jest pojęciem ekonomicznym. Jest to działalność gospodarcza, która nie wiąże się z uprawą roślin lub zwierząt, np. turystyka, produkcja wyrobów przemysłowych, czy stolarskich. Jedną z przesłanek programu premia na pozarolniczą działalność gospodarczą jest pomoc w tworzeniu większej liczby miejsc pracy.

Ma to na celu zmniejszenie wskaźnika ubóstwa w na obszarach wiejskich. Jak zakwalifikować się do premii ARiMR? Przede wszystkim musisz zobowiązać się do przejścia na ZUS i zdobyć odpowiednią liczbę punktów w konkursie. Regulamin wskazuje minimum 4 pkt – jednak przy dużej liczbie chętnych ten pułap jest zwiększony nawet 2 -3 krotnie.

Kto kwalifikuje się do programu Premia ARIMR?

Po premie na pozarolniczą działalność mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
  • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Premia na działalność pozarolniczą ma na celu zachęcenie osób do pracy na działalności pozarolniczej.

Aby kwalifikować się do premii z działalności pozarolniczej, nie możesz być wpisany do CEIDG 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Wykluczeni z programu premia na pozarolniczą działalność gospodarczą są beneficjenci:

  • „Premie dla młodych rolników” na lata 2014-2020 lub
  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” na lata 2014-2020, lub
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013, lub
  • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013.

Jakie są największe korzyści z działalności pozarolniczej?

Przede wszystkim program dopuszcza liczne rodzaje działalności gospodarczych.

Następną korzyścią jest największa dotacja na założenie firmy. Kwoty o jakie możesz się ubiegać:

  • dla samozatrudnienia dofinansowanie ARiMR 150.000,00 zł,
  • utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy (poza twoim) dotacja 200.000,00 zł,
  • utworzenie dodatkowych 2 lub więcej miejsc pracy fundusze europejskie 250.000,00 zł.

Kolejną korzyścią jest brak zabezpieczeń. Nie musisz starać się o poręczycieli, czy dokonywać wpisu na hipotece, by otrzymać fundusze z programu premia na pozarolniczą działalność.

Dodatkową zaszytą korzyścią jest możliwość finansowania kosztów bieżących firmy. 30% środków z programu premia na działalność pozarolniczą możesz przeznaczyć na cykliczne koszty prowadzenia firmy.

Jak mogę odebrać premię na pozarolniczą działalność?

Po wydaniu decyzji pozytywnej z ARiMR masz 9 miesięcy na złożenie wniosku o pierwszą transzę. Nie podpisujesz żadnej umowy, co stanowi kolejny wyróżnik względem innych form finansowania startu firmy. Pamiętaj jednak, że nie łatwo jest otrzymać premie na pozarolniczą działalność gospodarczą. Tylko najlepiej przygotowane wnioski i biznesplany przechodzą pozytywną weryfikację ARiMR. Po złożeniu wniosku o płatność ARiMR wypłaca dotacje do 3 miesięcy.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

Zaufały nam setki klientów, sprawdź tutaj

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt