PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022

Pomimo licznych wątpliwości ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się w 2022.  Poprzedni nabór jest co prawda jeszcze w trakcie oceny, ale zgłaszane zainteresowanie ze strony klientów spowodowało, że już teraz publikuję ten wpis. Masz odpowiednio dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się pod kolejną edycje funduszy UE. Ten wpis pomoże rozeznać się w tematyce dotacji UE osobom, które nie zdecydowały się na udział w poprzednich naborach na pozarolniczą działalność gospodarczą.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: O PROGRAMIE KILKA SŁÓW WSTĘPU

Nasza firma może pochwalić się dużym doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przerobiliśmy spore case study. Podzielę się z wami kilkoma cennymi wiadomościami. Dosyć często po zakończeniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie trafiają do nas osoby, które same napisały wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, także z funduszy ARiMR.

Brak wiedzy i doświadczenie w opracowaniu dokumentacji pod dotacje sprawia, że ich wnioski wymagają częstych poprawek.  Urzędnicy często proszą o m.in.:

 • przede wszystkim uzasadnienie i powiązania inwestycji z profilem działalności,
 • także, poprawę wyliczeń w części finansowej,
 • co więcej, brak wskazania odpowiednich PKD, które dotyczą opisywanej działalności,
 • także brak ofert potwierdzających ceny rynkowe planowanych do zakupu środków trwałych.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI: MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA KWOTY PREMII PO UZYSKANIU DECYZJI

Jedynym z warunków dotacji jest utrzymanie miejsca pracy przez minimum 2 lata od otrzymania drugiej transzy premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności. Na szczęście nawet po uzyskaniu decyzji pozytywnej możesz zmniejszyć liczbę planowanych do zatrudnienia pracowników. Oczywiście stracisz otrzymane punkty za dodatkowe miejsce pracy, jednak może uchronić Twoją działalność od braku rentowności.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ARIMR: UDZIAŁY W SP. Z O.O.

Na szczęście od 2020 roku beneficjent może być udziałowcem spółek kapitałowych.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022 ZOBOWIĄZANIE

Wnioski z naboru 2020 w większości zostały już zweryfikowane. Nie mniej emocji budzi tegoroczna Premia na pozarolniczą działalność. Potencjalni Wnioskodawcy coraz częściej zadają pytania o obowiązki jakie Premia na pozarolniczą działalność narzuca na nich. Zebrałem w tym artykule te najczęściej powtarzające się, które trafiają do nas. Jeżeli też przygotowujesz się do naboru Premia pozarolnicza 2022, to informacje tutaj zawarte bardzo przydadzą Ci się pod kątem planowania własnej firmy. Wpis Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 zobowiązania pomoże Ci poznać wszystkie pułapki i wyzwania.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022 ZOBOWIĄZANIA: JAK DŁUGO PROWADZIĆ FIRMĘ

Jeżeli jesteś beneficjentem dotacji premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej musisz nie tylko otworzyć firmę, ale także ją utrzymać. Okres przez jaki musisz prowadzić firmę na plusie wynosi 5 lat od dnia, w którym otrzymasz pierwszą ratę dotacji.

Nie dopuszcza się tutaj wyjątków. Pamiętaj, że czasowe zawieszenie działalności pozarolniczej nie jest dopuszczane nawet podczas niezdolności do pracy.

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ 2022: PRACOWNICY

Jeżeli w biznesplanie wskazałeś stworzenie dodatkowych miejsc pracy to przysługuje Ci zwiększona kwota premii (nawet 250 000 zł). Oprócz zwiększonej kwoty dotacji otrzymasz także dodatkowe punkty rankingowe za pracowników, które pomogą Ci otrzymać wyższe miejsce wśród wnioskodawców:

 • po pierwsze, 1 dodatkowe miejsce pracy: 5 punktów,
 • co więcej, 2 dodatkowe miejsca pracy: 6 punktów,
 • dalej, 3 miejsca lub więcej: 7 punktów.

Ważnym odnotowania jest fakt, że miejsca pracy to także częściowe etatu. By otrzymać drugą transzę premii na pozarolniczą działalność będziesz musiał okazać potwierdzenie tego faktu.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ PODWÓJNY KRUS

Czasu do rozpoczęcia naboru Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest coraz mniej. Często trafiają do nas klienci, którzy zastanawiają się, czy mogą zostać na KRUS, gdy otrzymają premię ARiMR. Ze względu na znaczenie tego tematu rozbierzemy go na czynniki pierwsze. Głównym pytaniem przyszłych beneficjentów naboru premia ARiMR PROW 2014-2020 powinno być „czy warto być na podwójnym KRUS”?

PREMIA NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ: KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOTACJE NA FIRMĘ

Jest wiele wymagań, które należy spełnić, by móc ubiegać się o dotacje na firmę ARiMR. Jednym z nich jest okres podleganiu ubezpieczeniu rolników. O premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może ubiegać się osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie  jako:

 • po pierwsze rolnik,
 • także małżonek rolnika
 • lub domownik rolnika

nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

PREMIA POZAROLNICZA: CZY TRZEBA PRZEJŚĆ NA ZUS

Niestety tak. Można to opóźnić. Jak?  Dokładna data przejścia na ZUS nie został narzucona od razu. Można to przeciągnąć do momentu złożenia wniosku o II transzę dotacji. Pytanie, czy warto? Zaraz przeanalizujemy całość zagadnienia.

Premia ARIMR: kiedy na ZUS

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy w ramach programu premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności masz 9 miesięcy na założenie działalności oraz złożenie wniosku o pierwszą płatność pomocy.  Działalność pozarolniczą musimy utrzymać 5 lat od dnia wypłaty I raty.

Moment przejścia na ZUS można przesunąć przed złożeniem wniosku o II ratę. Może to oznaczać, że na ZUS będziemy około 3 lata. Zaraz przeanalizujemy pod jakimi warunkami.

PREMIA POZAROLNICZA: PODWÓJNY KRUS LIMIT PODATKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł. W roku 2020 obejmował limit przychodów pod podwójny KRUS w wysokości 3504 zł. Mamy zatem informacje o granicznej wysokości podatku, który możemy zapłacić pozostając na podwójnym KRUS.

WAŻNE: Według ostatnich interpretacji, osoby korzystające z podwójnego KRUS tracą możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców. Po okresie na podwójnym KRUS przechodzą na duży ZUS. Więcej znajdziesz tutaj.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ: CZY FIRMA MUSI GENEROWAĆ ZYSK

ARiMR finansuje operacje, które są uzasadnione pod względem ekonomicznym. Prognoza  finansowa musi wskazać, że od roku następującego po roku, w którym wnioskodawca planuje złożenie wniosku o płatność I raty, działalność pozarolnicza będzie rentowna. Oznacza to nadwyżkę przychodów nad kosztami.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ PODWÓJNY KRUS

Zbierzmy wszystkie informacje i wyciągnijmy wnioski.

Po pierwsze, możesz skorzystać z podwójnego KRUS do momentu złożenia wniosku o II transzę (maksymalnie 2 lata). Pamiętać należy, że podwójny KRUS nie pozwoli skorzystać Ci z preferencyjnego ZUS po tym okresie i od razu przechodzisz na duży ZUS.

Dodatkowo nakłada się kolejne obostrzenie. Limit podatku dochodowego jaki możesz zapłacić na podwójnym KRUS jest stosunkowo niski. Dla roku 2021 wynosił 3604 zł. Sam podatek może nie do końca zobrazować o jakich przychodach/dochodach mówimy. Przeanalizujmy dwa przypadki:

 • po pierwsze skala podatkowa 17%. Jeżeli podatek ze skali podatkowej wyniesie 3604 zł to twój dochód brutto oscyluje w okolicy 21200 zł, czyli około 1766 zł miesięcznie dochodu brutto, lub ok 1466 zł netto.
 • a także ryczałt 5,5%, przy podatku 3604 zł przychód powinien wynieść około 65 527 zł. Pamiętaj, że ryczałt nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu.

Jak sam widzisz, przychody nie są oszałamiające w tych przypadkach. Jak dla skali podatkowej osiągnięcie zysku brutto 21200 jest wystarczające by wypełnić obowiązek rentowności, tak dla ryczałtu nie koniecznie. Ryczałt wyliczany jest wyłącznie na podstawie przychodów. Nawet w momencie, gdy koszty są większe od przychodów podatek zapłacimy.

PREMIA POZAROLNICZA: PRZEKROCZENIE LIMITU PODATKU KRUS

Po przekroczeniu ww. limitu dochodów, nawet przed upływem dwóch lat do złożenia wniosku o II transzę, wypadamy z podwójnego KRUS. Przechodzimy na ZUS i niestety nie będziemy mogli skorzystać z preferencyjnych stawek. Od razu przechodzimy na duży ZUS. W skrajnych przypadkach może okazać się, że w ciągu trwania pierwszego roku działalności przekroczymy wysokość podatku. W szczególności powinny uważać firmy z branż, na które występuje duży popyt (patrz budowlanka). Dla nich nie do końca racjonalnym może okazać się podwójny KRUS.

PREMIA ARIMR: PODWÓJNY KRUS MOŻE SIĘ OPŁACIĆ

Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą PROW 2014-2020 może zostać przyznana osobom, które:

 • po pierwsze podejmują ponownie działalność gospodarczą po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • albo podejmują działalność w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jeżeli przyszły beneficjent zamknął działalność co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku o premie na pozarolniczą działalność natomiast mniej niż 60 miesięcy nie może skorzystać z małego.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • po pierwsze, są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
 • także podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • dodatkowo, nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • także nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Dla osób, które zaczynają ponownie działalność gospodarczą, ale zamknięcie poprzedniej było w okresie 24-60 miesięcy przed wnioskiem, podwójny KRUS na pewno będzie rozwiązaniem tańszym.

Jak widzisz, program Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ma wiele pułapek. Dowiedz się więcej na temat naboru na premię pozarolniczą tutaj.

PREMIA NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ 2022: SAMOCHÓD OSOBOWY

W stosunku do poprzednich edycji programu Premia na działalność pozarolniczą 2022 szykują się zmiany. Projekt rozporządzenia niesie pewnego rodzaju utrudnienia dotyczące m.in. samochodów osobowych

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ: DO TEJ PORY

Do naboru 2020 Beneficjent był zobowiązany do wydatkowania minimum 70 proc. funduszy (premia na działalność pozarolniczą) na środki trwałe.

Dotacja na otwarcie pozarolniczej działalności może wynieść:

 • po pierwsze, dla samozatrudnionych 150 000,
 • a także 200 000 lub 250 000 przy zatrudnieniu odpowiednio jednego lub dwóch osób na pełny etat.

Limit kwotowy został utrzymany jednak pojawiło kolejne ograniczenie.

PREMIA ARIMR NA FIRMĘ: CZ KUPISZ SAMOCHÓD OSOBOWY

Samochód osobowy nadal możesz sfinansować z programu premia na pozarolniczą działalność.

Jednak już nie możesz przeznaczyć na ten cel 100 proc. funduszy z programu dotacje na otwarcie działalności pozarolniczej 2022.

Samochód osobowy na podstawie propozycji zmiany można będzie sfinansować do 50 proc wartości funduszy UE.

PREMIA POZAROLNICZA: UZASADNIENIE PLANOWANYCH ZMIAN

W trakcie weryfikacji biznesplanów przewidujących zakup wyłącznie samochodów osobowych, często następuje wydanie decyzji o odmowie przyznania wsparcia wobec małego prawdopodobieństwa spełniania przez tego typu operację ww. założeń.

Środki wypłacane w ramach pomocy są środkami budżetowymi (z budżetu unijnego, jak i krajowego) i jako takie podlegają szczególnej ochronie i muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności, oraz w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1046 oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Premia na działalność pozarolniczą ma być kierowana do wnioskodawców, którzy do prowadzenia swojej działalności potrzebują m.in. samochodu osobowego. Ważne, aby przyszli beneficjenci przedkładali do finansowania bardziej kompleksowe operacje, uwzględniające różne potrzeby związane z podejmowaniem danej działalności pozarolniczej.

PREMIA POZAROLNICZA: KOLEJNA PRZESZKODA?

Z mojego doświadczenia wynika, że większość klientów z programu premie na pozarolniczą działalność, nie planował finansować zakupu samochodu osobowego w większej proporcji niż 50 proc. maksymalnego limitu Nie sądzę, że nowelizacja zmieni plany większości przyszłych beneficjentów.

Inna kwestią zostają coroczne zwyżki cenowe samochodów. Część zbyła wynikiem wprowadzonych obostrzeń emisji spalin.

PREMIA NA FIRMĘ ARIMR: INNOWACYJNOŚĆ

Czy rzeczywiście punkty za innowacyjność otrzymają pomysły na firmy oferujące unikatowe produkty lub usługi, takie jak bioinżynieria? Tak, ale nie tylko.

Bez wdawanie się w akademickie szczegóły wskaźnika innowacyjności w programie  Premia na działalność pozarolniczą, jest on odzwierciedleniem natężania podmiotów gospodarczych z danym PKD w Twoim rejonie.

Im więcej firm posiada Twoje PKD tym mniejsza szansa na uzyskanie 2 pkt za innowacyjność. Dołączony do dokumentacji arkusz wskaże, czy Twój pomysł jest unikatowy.

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ JAKĄ FIRMĘ OTWORZYĆ

Oprócz zweryfikowania wskaźnika innowacyjności, warto zestawić swój pomysł z kilkoma raportami. Otrzymanie środków z programu Premia ARiMR to jedno wyzwanie. Prawdziwe zacznie się po założeniu firmy.

Pamiętać należy, że jesteś zobowiązany do prowadzenia jej przez 5 lat od wypłaty pierwszej transzy. Twój pomysł musi być racjonalny do realizacji i na tyle dochodowy, żeby nie dokładać do firmy przez ten czas.

Nie pamiętasz innych zobowiązań, które wynikają z programu dotacja na otwarcie działalności pozarolniczej 2022Tutaj znajdziesz potrzebne informacje.

PREMIA POZAROLNICZA: POMYSŁ NA FIRMĘ

Odpowiedz na pytanie na jakie usługi lub produkty występuje realne zapotrzebowanie znajdziesz w dokumencie publikowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Ten dokumenty/raport zawiera specjalizacje, które są pożądane na lokalnym rynku pracy.

To świetny dokument, który przede wszystkim pokazuje jakich podwykonawców szukają pracodawcy w Twoim rejonie. W raporcie znajdziesz:

 • po pierwsze, zawody deficytowe (wysokie zapotrzebowanie)
 • dalej, zawody w równowadze,
 • także zawody w nadmiarze.

Czy powinieneś się kierować tylko swoim rejonem?

To zależy. Jeżeli będziesz prowadził działalność mobilną poszerz zakres lokalizacji o te, rejony w których planujesz wykonywać prace. Jeżeli zamierzasz prowadzić punkt stacjonarny to logicznym jest, że będziesz sprawdzał tylko obszar lokalny.

DOTACJA NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ: GDZIE SZUKAĆ POMYSŁÓW NA BIZNES

Kolejną cenna wskazówką, którą otrzymasz ode mnie, jest śledzenie zmian społeczno-kulturalnych. Co to oznacza. Tutaj trzeba wykazać się wiedzą z wielu dzień. Wymaga to reasearchu. Natomiast warto zadać sobie pytanie „co będzie potrzebne klientom za kilka – kilkadziesiąt lat”. Warto szukać takich danych np. w raportach demograficznych. Jedną z darmowych wskazówek jakie mogę Ci wskazać to prywatny sektor ochrony zdrowia, a także usługi dla seniorów.

Dlaczego?

Na ten wniosek nakłada się kilka raportów:

 • przede wszystkim, wykres rozłożenia demograficznego. Polacy stają się typowym społeczeństwem europejskim. Co to znaczy? Po pierwsze, zaczyna dominować model rodziny 2+1, co w konsekwencji przyczynia się, do zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa. Innymi słowy, Polak jako statystyczny obywatel starzeje się. Ilość osób w wieku produkcyjnym będzie spadała.
 • co więcej, Polacy jako naród stają się coraz bogatsi i częściej decyzją się na prywatną opiekę, w której mogą otrzymać pomoc szybciej niż w NFZ.

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, A PODATKI

W życiu są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Nie zapominaj o tej drugiej kwestii. Analizując swój pomysł warto udać się także do biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Specjaliści wskażą Ci optymalne rozwiązania podatkowe. Niektóre formy opodatkowania mogą zwiększyć rentowność Twojej działalności nawet o kilkanaście procent.

PREMIA POZAROLNICZA: JAK UZASADNIĆ INWESTYCJE

Brak właściwego uzasadnienia zakupów może spowodować przedłużającą się procedurę weryfikacji dokumentacji z programu Premia KRUS. We wniosku należy wskazać i opisać planowane do zakupu aktywa trwałe. ARiMR będzie sprawdzał, czy  Twoje propozycje są spójne z profilem firmy. Dokładnie wskaż i uzasadnij wydatki. uzasadnić. Nie zapomnij o ofertach

PREMIA KRUS: NIEWŁAŚCIWE KODY PKD

Jeżeli Twoja działalność będzie spełniała kilka kategorii działalności nie wpisuj tylko 1 kodu PKD. Przykład: lakiernik, który zajmuje się renowacją powłok lakierniczych zarówno samochodów jak i maszyn rolniczych. Musisz dokładnie przemyśleć i przewidzieć źródła przychodów i podpiąć pod nie właściwe kody PKD.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ KOSZTY BIEŻĄCE

Jak wiesz, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej musi być przeznaczona w co najmniej 70 proc. na zakup środków trwałych. Nie ma przeciwskazań, aby dotacje ARiMR przeznaczyć nawet w całości na taki cel. Pamiętaj o ograniczeniach m.in. w zakupie samochodów osobowych. Dotacja na samochód w programie premie na działalność pozarolniczą  wynosi do 50% wartości pojazdu.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ NA KOSZTY BIEŻĄCE

Część wnioskodawców chce przeznaczyć Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej PROW 2014-2020 na bieżące wydatki? Oczywiście mogą wykorzystać dotacje bezzwrotne na ten cel.

W katalogu dopuszczalnych kosztów firmy są też:

 • przede wszystkim najem,
 • dalej, biuro księgowe,
 • co więcej, reklama,
 • koszty ubezpieczenia OC/AC,
 • ZUS,
 • też koszt paliwa.

Jednym słowem, wszystkie koszty codziennej działalności gospodarczej. To, że regulamin pozwala na finansowanie tych przedmiotów nie oznacza, że zawsze jest warto. Dlaczego?

ARIMR DOTACJE PUŁAPKA

Zgodnie z przepisami prawa wydatki muszą wynieść co najmniej 100% przyznanej pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe pokrywające co najmniej 70% płatności. Biznesplan należy zrealizować we wskazanym czasie, co oznacza pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Tegoroczny nabór na premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej nie przewiduje zmian w tym zakresie. Pierwsza transza funduszy ARiMR wynosi 80% kwoty premii pozarolniczej. Oznacza to, że 20% finansujesz z własnych środków lub bieżących dochodów firmy.

Planując ten krok warto zadać sobie pytanie jak udokumentujesz nakłady pochodzące z programu Pozarolnicza działalność gospodarcza.

PREMIA PROW: WYNAGRODZENIA

Większość wnioskodawców od razu myśli o pokryciu wynagrodzeń pracowników z dotacji ARiMR. Pomysł słuszny, ponieważ rosnące z roku na rok wynagrodzenia stanowią sporą część budżetu firm. Słuszny, ale w tym wypadku raczej niezasadny. Decydując się na takie rozwiązanie, pracowników musisz zatrudnić wcześniej niż wymaga tego regulamin naboru na premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Wg. przepisów pracownika należy zatrudnić przed wnioskiem o drugą transzę i utrzymać przez 2 lata od jej wypłaty. Jeżeli chcesz pokryć pensje pracownika z premii wydłużasz okres zatrudnienia – wydatek należy ponieść przed wnioskiem o II płatność. Pamiętaj, że w pierwszych latach działalności dopiero ją rozkręcasz i nie zawsze możesz liczyć na wysokie obroty.

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ PROW: PUŁAPKA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Koszty kwalifikowalne pokryte z dotacji ARiMR nie są brane pod uwagę do wyliczania dochodu brutto. Tzn. nie pomniejszają dochodów przed naliczeniem podatku. Tak jak pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na ryczałcie nie odczuwa tutaj różnic, tak KPiR już tak.

PRZYKŁAD LICZBOWY KOSZTY Z DOTACJI

Przyjmijmy wynagrodzenia z narzutami na poziomie 4 000 zł miesięcznie, wypłacane przez rok. Koszt pracownika w roku to 48 000 zł. Obroty firmy 100 000 zł. Opodatkowanie na podstawie skali 17%.

Wariant bez rozliczenia wynagrodzeń ze środków ARiMR: dochód brutto 52 000 zł, podatek 8 840 zł,

Wariant z rozliczeniem wynagrodzeń z premii: dochód brutto = przychód 100 000 zł, podatek 17 000 zł

Założenie: przykład nie zawiera odliczeń od podatku składek zdrowotnych.

W obu przypadkach ze środków firmowych został pokryty wydatek 48 000 zł w roku. Z różnicą, że w pierwszym wariancie mamy mniejszą podstawę naliczenia podatku niż w drugim.

Jeżeli premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej PROW 2014-2020 refinansuje pensje, firma w roku jest stratna 8 160 zł. Oczywiście odzyska te pieniądze po czasie, jednak pamiętaj:

 • po pierwsze o utracie wartości pieniędzy w czasie (inflacja)
 • oraz zmniejszeniu płynności finansowej w danym okresie.

ARIMR DOTACJE: PAPIEROLOGIA NA WŁASNE ŻYCZENIE

Kolejną pułapką jest przeznaczenie pomocy z premie na działalność pozarolniczą na zbyt liczną i rozdrobnioną kategorię kosztów. Przykłady:

 • po pierwsze paliwo,
 • dalej, wydatki na telekomunikację
 • Internet,
 • co więcej, nakłady na materiały biurowe,
 • energia
 • także często zużywalne części.

Pomijając nawet fakt, że takie rozwiązanie zwiększy podstawę opodatkowania (KPiR) w danym okresie to wiąże się z rozbudowanym obowiązkiem dokumentacyjnym.

Przyjmijmy, że na każdy ww. kosztów, który finansuje premia na działalność pozarolnicza, przypadają 2 faktury w miesiącu. Premię rozliczasz przez 20 miesięcy. To 240 dokumentów, które trzeba kontrolować, by nie wpisać do kosztów, a także przedstawić w rozliczeniu wraz z potwierdzeniem płatności.

Rozumiesz do czego zmierzam?

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ PROW 2014-2020: ZBYT WIELE PUŁAPEK

Dotacja bezzwrotna z ARiMR to obecnie największe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pozwala zrealizować liczne projekty, które przełożą się na poprawę warunków bytowych ludności na obszarach wiejskich.

Nie można zapomnieć, że tak duże kwoty na start – obecnie premia pozarolnicza może wynieść nawet 250 000 zł– wiążą się z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi. Oczywiście nikt nie zabroni Ci pokrycia drobnych wydatków z premii, jednak powinieneś przewidzieć konsekwencje takich decyzji. Program PROW ma jeszcze kilka UKRYTYCH PUŁAPEK. Dokładnie przeczytaj rozporządzenie, aby nie utrudnić sobie rozliczenia dotacji i realizacji biznesplanu.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI: BRAK OBOWIĄZKU DOPŁAT

Według proponowanych zmian w działaniu Premia na działalność pozarolniczą nie będzie już obowiązku jednolitych płatności obszarowych.

Uchylono cały paragraf 2 ustęp 2 pkt 2.

Pomoc w działaniu Premia ARiMR może uzyskać także jeżeli do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie przyznano jednolitej płatności obszarowej. Ta zmiana na pewno umożliwi ubieganie się o pomoc znacznej ilości wnioskodawców.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: W KOŃCU PENDRIVE

W końcu XXI wiek zawitał do ARiMR. Dotychczas składanie biznesplanów o premie na pozarolniczą działalność odbywało się w formie CD/DVD. Agencja zapomniała chyba, że współczesne komputery przeważnie nie mają odtwarzaczy CD/DVD, a zdecydowana większość danych przekazuje się na pendrive.

Dofinansowanie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności ma już dopuszczać nośniki pamięci USB. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ARIMR: DZIAŁALNOŚĆ MUSI BYĆ DOCHODOWA

Częste pytania ze strony Wnioskodawców dotyczyły tego aspektu. Czy działalność pozarolnicza musi być dochodowa? Do tej pory nie było to uregulowane wprost. Oczywiście w wytycznych ogólnych widniał zapis, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyznawana jest na uzasadnione ekonomicznie przedsięwzięcia, ale nie było wskazanego jednoznacznego wymogu dochodu.

Nabór na premię pozarolniczą 2022 będzie wymagał utrzymania dochodowości:

Wg projektu zmian rozporządzenia należy osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności w wysokości nie mniejszej niż wydatki na utrzymanie utworzonych miejsc pracy takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. W tym opłacane za samego Beneficjenta, który podjął we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku wniosku o pierwszą płatność – w przypadku zatrudniania pracowników

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ KARA ZA BRAK RENTOWNOŚCI

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 będzie istotnie różniła się od poprzednich naborów. Dotyczy to także kar za nieosiągnięcie nadwyżki finansowej. Według projektu zmian w  przypadku niedotrzymania tego kryterium czeka nas zwrot 10 proc. pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia warunku.

PREMIA ARIMR: KOLEJNY OBOWIĄZEK

Premia pozarolnicza 2022 nie tylko wprowadza obowiązek dochodowości i kary za jej nieosiągnięcie. Dodatkowo beneficjent działania Premia ARiMR musi przekazywać dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informacje o przychodach. Obowiązek ten będzie w każdym zakończonym roku podatkowym, Będziesz miał na to 30 dni od zakończenia roku podatkowego. Pamiętaj zestawienie przychodów na pewno będzie na druku ARiMR.

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ: BRAK UTWORZENIA MIEJSC PRACY

W poprzednich naborach Premia ARiMR nie utworzenie wskazanych w biznesplanie miejsc pracy wiązało się ze zwrotem 100 proc. pomocy.

Według zmian, w przypadku gdy beneficjent utworzył miejsca pracy w liczbie mniejszej niż przewidziana w biznesplanie, ale liczba miejsc pracy odpowiada liczbie miejsc pracy uzasadniającej przyznanie pomocy i mniejsza liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować spójność operacji, w tym w zakresie inwestycji w środki trwałe, pierwsza raty nie podlega zwrotowi.

W tego typu przypadkach niedotrzymanie zobowiązania do utrzymania miejsc pracy w okresie co najmniej 2 lat od wypłaty drugiej raty pomocy przez zmniejszenie liczby utworzonych miejsc pracy lub obniżenie zatrudnienia skutkuje zwrotem do 100 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutrzymanych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ARIMR: KODY PKD

Jeżeli Twoja działalność będzie spełniała kilka kategorii działalności nie wpisuj tylko 1 kodu PKD. Przykład: lakiernik, który zajmuje się renowacją powłok lakierniczych zarówno samochodów jak i maszyn rolniczych. Musisz dokładnie przemyśleć i przewidzieć źródła przychodów i podpiąć pod nie właściwe kody PKD.

PREMIA NA FIRMĘ ARIMR: BRAK OFERT CENOWYCH

We wniosku należy przedstawić oferty cenowe. Pomoże to urzędnikom urealnić koszty inwestycji. Przy tym dofinansowaniu zobligowani są do porównania cen z biznesplanu o premię z warunkami rynkowymi.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

Zaufały nam setki klientów, sprawdź tutaj

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶ Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶youtube.com