DOFINANSOWANIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 2024

Coraz więcej osób zastanawia się jak uzyskać środki na  założenie własnej firmy. W tej grupie spora część zainteresowanych to osoby, które pozostają bez zatrudniani. Dziś zaprezentuję Wam możliwości jakie daje dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024. W tym artykule przedstawię możliwości pozyskania finansowania, czyli gdzie i jak uzyskać pieniądze na założenie działalności.

Omówimy takie dotacje na firmę jak:

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 2024

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Ile dotacji PUP 2024

Maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Pomimo negatywnych sygnałów napływających z gospodarki, przeciętne wynagrodzenia w gospodarce wzrosły.

Maksymalna kwota dotacji na otwarcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy może wynieś aż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

W związku z tym w nadchodzących miesiącach zweryfikuj Ile dotacji z PUP dostaniesz. Obecnie to ponad 43 000,00.

Ile dotacji z PUP możesz dostać się w 2024 roku

Mimo optymistycznych danych musimy pamiętać, że Powiatowe Urzędy Pracy mają dużą autonomię decyzyjną. Między innymi w wyznaczeniu takich kwestii jak maksymalna kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024. Widełki, w których dyrektorzy Powiatowych urzędów pracy mogą przyznawać dotacje mieszczą się między 4 a 6 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

Dotacja PUP 2024: okres oczekiwania na dotacje

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 z Urzędu Pracy są z reguły rozstrzygane w ciągu 30 dniu od złożenia wniosku (nabór o dofinansowanie system ciągły) lub 30 dni od zakończenia naboru. Dlatego dokładnie sprawdź jaki nabór o dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 jest w Twoim powiecie.

Jak długo trzeba być bezrobotnym

Powiatowe Urzędy Pracy ogłosiły dobre wiadomości. Po niespełna miesiącu od wdrożenia zmian zniesiono warunek prawny do ubiegania się o dofinansowanie dla bezrobotnych z PUP, tj. 3-miesięczną przerwę w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej przed dniem złożenia wniosku o dotację na finansowanie działalności na rozpoczęcie działalności.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie dla osób bezrobotnych PUP? O dofinansowanie możesz ubiegać się nawet następnego dnia od utraty pracy.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ubiegania się o dofinansowanie możesz ponownie zainteresować się tym dofinansowaniem na założenie działalności gospodarczej.

Czy osoba ubezpieczona na KRUS może być osobą bezrobotną

Zgodnie z prawem osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem co najmniej 2 ha przeliczeniowych działki rolnej albo podlega ubezpieczeniom z KRUS jako współmałżonek lub domownik u rolnika nie może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

DOTACJE PFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024

Coraz częściej osoby niepełnosprawne chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby niepełnosprawne mogą także skorzystać ze środków z urzędu pracy jak dla zdrowej osoby bezrobotnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na rozpoczęcie działalności

Dotacja PFRON na rozpoczęcie działalności 2024 skierowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wymogiem jestem zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy ( nie pozostaje w zatrudnieniu).

Dodatkowym wymogiem, który stawiany jest kandydatom to brak prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON na założenie działalności 2024.

Nie możesz złożyć wniosku o dotacje PFRON na założenie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jeżeli wcześniej otrzymałeś pomoc publiczną ten cel (dotacja z Urzędu Pracy lub dofinansowanie z PFRON)

ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY dla niepełnosprawnych?

Tutaj występuje znacząca różnica. Dla osób niepełnosprawnych kwota w ramach dofinansowania z PFRON może wynieść nawet 15 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze.

Pozostałe kryteria i wytyczne są bardzo zbliżone do tych opisanych jak w programie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z PUP.

Ile dofinansowania z PFRON na rozpoczęcie działalności 2024

Dotacja z PFRON na założenie działalności uzależniona jest od przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce.

Obecnie obowiązują dwa limity. Jeżeli zobowiążesz się do prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy to wysokość dofinansowania PFRON na start firmy nie będzie wyższa niż sześciokrotność tego wynagrodzenia.

Jeżeli jednak chcesz prowadzić działalności przez co najmniej 24 miesiące to wysokość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych będzie wynosić od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacja PFRON wynosi dla pierwszego progu ponad 43 0000. Natomiast dla drugiego progu ponad 100 000 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na założenie działalności 2024

Twój wniosek będzie podlegał o cenie. Weryfikowane będą takie elementy jak :

Przede wszystkim przewidywane wyniki finansowe twojej firmy – czy wystarczą do utrzymania się. Następnie kalkulacja wydatków w kontekście racjonalności i przydatności do twojej działalności gospodarczej. Co więcej, Twoje przygotowanie jako wnioskodawcy pod kątem doświadczeń uprawnień, wykształcenia także ma duże znaczenie. Nie zapomnij także, że wkład własny ma wpływ na wysokość otrzymanych punktów.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON na rozpoczęcie działalności 2024

Dotacje z PFRON na firmę składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy, w którym jesteś zarejestrowany.

DOTACJE UNIJNE NA START

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych z Unii dla start firm podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne dla firm z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 z Unii: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23 050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 10 00 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE UE?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacja dla bezrobotnych z Unii: CZY WARTO UBIEGAĆ SIĘ?

Na pewno dotacje unijne na otwarcie działalności są lepszym rozwiązaniem niż kredyty bankowe lub własne oszczędności. Jednak nie zapominaj jak bardzo angażują wnioskodawcę. Bierzesz udział w kilku etapach rekrutacji co z reguły trwa 3 do 4 miesięcy.

Dodatkowo, należy rozważyć możliwe wydatkowanie pomocy.

Tylko część dotacji UE możesz przeznaczyć na jednorazowe zakupy. Z reguły jest ok 23 000 zł. Jeżeli potrzebujesz większych funduszy na tego typu zakupy to być może lepszym rozwiązaniem będzie chociażby dofinansowanie dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024.

Jeżeli w Twojej działalności sporą części wydatków stanowią koszty bieżące, to dotacja unijna jest ciekawą alternatywą. Wsparcie pomostowe pomoże Ci pokryć takie wydatki jak

 • marketing
 • reklama Google
 • także księgowość
 • co więcej ZUS
 • czynsz
 • na koniec wynajem

mogą być sfinansowane z dofinansowania pomostowego.

To jakie dofinansowanie na założenie działalności w 2024 będzie najlepsze zależy od kilku czynników. Nie tylko status na rynku pracy będzie o tym decydował, ale także przeznaczenie funduszy na start.

DOTACJA SAMOZATRUDNIENIE: PROFESJONALNY BIZNESPLAN?

Pierwszym krokiem naboru będzie rekrutacja do programu. Na tym etapie przygotowujesz opis przyszłej firmy w prostej formie. Następnie weźmiesz udział w zajęciach grupowych, które poszerzą wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu, rachunkowości, a także promocji. Ostatnim etapem będzie przygotowanie dokumentu jakim jest biznesplan firmy. Oceni go komisja programu. Przy przygotowaniu planu biznesowego kluczowym jest, aby precyzyjnie przedstawić w nim takie elementy jak:

 • po pierwsze, produkty i usługi przyszłej firmy,
 • następnie, predyspozycje osobiste do prowadzenia firmy,
 • co więcej, analizę rynku i klienta na podstawie danych i raportów rynkowych,
 • przedstawienie form reklamy,
 • także wskazanie głównych konkurentów,
 • na koniec rachunek wyników.

DOFINANSOWANIE Z LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE są wysokie. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

Mam nadzieję, że wiedza na temat programu pod dofinansowanie na założenie działalności pozwoli Ci wybrać ten właściwy. Będę wdzięczny za udostępnianie treści moich wpisów. Pomoże mi to dotrzeć do większej liczby potrzebujących pomocy osób.

Kto może ubiegać się o dotacje LGD na podejmowanie działalności gospodarczej

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o LGD dotacje, musisz spełniać następujące wytyczne:

 • jesteś pełnoletni,
 • dodatkowo masz obywatelstwo kraju UE,
 • masz meldunek na terenie wspieranym przez LGD,
 • co więcej, masz ubezpieczenie w ZUS,
 • nie prowadziłeś działalności min. 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie LGD.

Co więcej, jest to dofinansowanie dla osób bezrobotnych jak i pracujących.

Na jakie firmy można dostać LGD dotacje?

Odpowiem przewrotnie – na jakie firmy nie dostaniesz dofinansowania z LGD?

Znajdziesz kilka wykluczeń. Przede wszystkim nie otworzysz działalności wspomagającej rolnictwo i następującej po zbiorach. Co więcej LGD dotacje nie pokryją kosztu założenia firmy górniczej i wydobywczej, a także ich wspomagających.

Nie możesz też liczyć na LGD dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024w zakresie przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków, mięczaków.

Pozostałe wykluczenia to:

 • wytwarzanie oraz przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz koksu,
 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • wytwarzanie metali
 • tworzenie podstawowych substancji farmaceutycznych i leków oraz pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja samochodów, przyczep, a także naczep i motocykli,
 • transport lotniczy, a także  kolejowy kołowy,
 • czy gospodarka magazynowa.

DOFINANSOWANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA: JAKIE KWOTY?

Tutaj czeka Cię miłe zaskoczenie. Kwoty dotacji w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

jak zdobyć Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 👉 zdaj się na profesjonalistę

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Jeśli boisz się, czy uda Ci się zdobyć dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania na otwarcie firmy?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com